TH  |  EN

การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ประจำปี 2565 ออนไลน์

การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ประจำปี 2565 ออนไลน์ การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ประจำปี 2565 (ครู)  คลิกการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ประจำปี 2565 (นักเรียน)  คลิก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการข้อมูลร่วมกับโค้ดดิ้งผ่านสถานีวัดสภาพอากาศอุตุน้อย และเว็บแอปพลิเคชัน PLAYGROUND ด้วยบอร์ด KidBright

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการข้อมูลร่วมกับโค้ดดิ้งผ่านสถานีวัดสภาพอากาศอุตุน้อย และเว็บแอปพลิเคชัน PLAYGROUND ด้วยบอร์ด KidBright วันที่ 29  สิงหาคม 2565   |คลิกดูการอบรมย้อนหลัง ep 1/2  ep 2/2 |วันที่ 30  สิงหาคม 2565   |คลิกดูการอบรมย้อนหลัง|   วันที่ 31  สิงหาคม 2565   |คลิกดูการอบรมย้อนหลัง|   

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นกลางการใช้เซนเซอร์ต่าง ๆ และการใช้บอร์ดขยายความสามารถร่วมกับบอร์ด KidBright ขั้นกลาง

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นกลางการใช้เซนเซอร์ต่าง ๆ และการใช้บอร์ดขยายความสามารถร่วมกับบอร์ด KidBright ขั้นกลาง    การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นกลาง การใช้เซนเซอร์ต่าง ๆ และการใช้บอร์ดขยายความสามารถร่วมกับบอร์ด KidBright” ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่                              รุ่นที่ 1   ระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2565                            … Read more

การอบรมรูปแบบออนไลน์ เรื่อง การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อเตรียมการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

จันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น | Clip อังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น | Clip พุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น | Clip

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เรื่อง KidBright IoT สำหรับนักเรียนพิการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เรื่อง KidBright IoT สำหรับนักเรียนพิการ https://www.youtube.com/watch?v=7SSLzJVBhfY

ประชุมเพื่อแนะนำการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการ

ประชุมเพื่อแนะนำการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการ   เอกสารประกอบการอบรม มารู้จัก KidBright เบื้องต้น  | คลิกโครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งสำหรับ  |  คลิก https://www.youtube.com/watch?v=avuloPPRVL4