TH  |  EN

หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์”

โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร   กิจกรรมและกำหนดการค่าย 2 ประจำปี 2564 (ออนไลน์) หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์” โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฅวันที่ 20 และ 22 ธันวาคม 2564 —————————————————————– กลุ่มเป้าหมาย: ครูและนักเรียนในโรงเรียนชนบท (ในโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท และ/หรือ ในโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ สวทช. ได้ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1)      เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2)      นักเรียนมีจำนวนสมาชิก 5 คนต่อทีม (ไม่รวมอาจารย์ที่ปรึกษา) โดยต้องมีสมาชิกในทีมอย่างน้อย ๓ คน 3)      อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1-2 คน รายละเอียดหลักสูตร: 1)      การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์เพื่อการควบคุมคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 2)      การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับเชิงพาณิชย์ 3)      ระเบียบการแสดงฉลากและโภชนาการ 4)      วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ และปฏิบัติการคำนวณฉลากโภชนาการ 5)      ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ และการวางแผนธุรกิจโดยใช้ Business Model Canvas 6)      กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และการตลาดสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ 7)     ปฏิบัติการการนำ Business Model Canvas มาประยุกต์เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด   กำหนดการอบรม   … Read more

ครั้งที่ 1: คลีนิคโครงงาน (ผ่านระบบออนไลน์)

โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร กิจกรรมและกำหนดการ ครั้งที่ 1: คลีนิคโครงงาน (ผ่านระบบออนไลน์) โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ประจำปี 2565 โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ———————————————————– วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านอาหารของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุน 2 ให้ความรู้เพิ่มเติมและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหารที่นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริงเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงจนเกิดผลตามแผนงานที่กำหนด กลุ่มเป้าหมาย ž  ครูและนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ประจำปี 2565  ในโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร จำนวน 12 ทีม จาก 12 โรงเรียน ห้องที่ 1 อาหารหมัก  (คลิกชื่อทีมเพื่อดูการอบรมย้อนหลัง) อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญที่จะร่วมให้คำแนะนำ : 1) ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา        2) ผศ.ดร.นวพร ลาภส่งผล            3) ดร.ขวัญใจ กลิ่นจงกล         4) ดร.สายฝน โพธิสุวรรณ                        5) ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ               6) ผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์          7) อ.อภิเดช พงษ์ประจักษ์ เวลา ชื่อทีม โรงเรียน/จังหวัด อาจารย์ที่ปรึกษา 09.00 – 10.00 น. มหัศจรรย์ส้มตีนวัว ราชประชานุเคราะห์ 53 ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา ผศ.ดร.นวพร ลาภส่งผล 10.00 … Read more

การจัดทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร

โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร   กิจกรรมและกำหนดการอบรม (แบบออนไลน์)การจัดทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหารโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ประจำปี 2564ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564 และ วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ———————————————————–   วัตถุประสงค์      เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหารของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุน      ให้ความรู้เพิ่มเติมและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหารที่นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริงเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงจนเกิดผลตามแผนงานที่กำหนด   กลุ่มเป้าหมาย            ครูและนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ประจำปี 2564  ในโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร จำนวน 11 ทีม จาก 10 โรงเรียน   ตารางกิจกรรม วันที่ กิจกรรม 7 กรกฎาคม 2564 ประกาศผลรายชื่อโครงงานที่ได้รับการสนับสนุนทุน 17 กรฏาคม 2564 ส่งข้อเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร์อาหารและผลการทดลองเบื้องต้น (preliminary study) พร้อมส่ง PowerPoint สำหรับนำเสนอ ที่ e-mail srs@nstda.or.th  (ส่งก่อนอบรมออนไลน์ 7 วัน) 23 กรกฎาคม 2564 Online session ครั้งที่ 1 : นำเสนอ ร่างข้อเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร์อาหารและผลการทดลองเบื้องต้น (preliminary study) และนำผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้น มานำเสนอประกอบ  … Read more

ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์

 ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์)โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหารระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2564ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     วันที่ 9  มิถุนายน 2564 เอกสารประกอบการบรรยายค่าย Food Projects 2021 | บรรยากาศการอบรม |    บรรยายเรื่อง “กระบวนการวางแผนระเบียบวิธีการทดลอง” | VDO |โดย ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ ไฟล์    บรรยายเรื่อง “กระบวนการผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น”• ไฮโดรคอลลอยด์….ผู้ช่วยในกระบวนการผลิตอาหาร  | VDO |โดย ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดร.พีรพงศ์ งามนิคม คณะเทคโนโลยีเกษตร • การพัฒนาสูตรอาหารให้เป๊ะ..…ชิมแล้วปัง | VDO01 | VDO02 |โดย ดร.ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 10  มิถุนายน 2564       บรรยายเรื่อง “กระบวนการผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น” … Read more