กิจกรรม“คลินิกโครงงานวิจัยโลกทั้งระบบ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ”

กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ จุดประกายไอเดีย “การใช้เทคโนโลยีในการทำงานวิจัย GLOBE อย่างสร้างสรรค์”       มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริฯ (HRH) และงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท (SRS) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิใจกระทิง จัดกิจกรรม“คลินิกโครงงานวิจัยโลกทั้งระบบ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ” ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2566 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ. ปทุมธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น” ) วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อติดตามและให้คำปรึกษาเรื่องการเขียนโครงงานวิจัยโลกทั้งระบบ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาแก้ไข ปรับปรุง ก่อนส่งประกวด GLOBE Student Research Competition 2024 และเพิ่มเนื้อหาการจัดทำสื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ครูและนักเรียน จำนวน 9 โรงเรียน … Read more

กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ จุดประกายไอเดีย “การใช้เทคโนโลยีในการทำงานวิจัย GLOBE อย่างสร้างสรรค์”

กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ จุดประกายไอเดีย “การใช้เทคโนโลยีในการทำงานวิจัย GLOBE อย่างสร้างสรรค์”     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริฯ (HRH) และงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท (SRS) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิใจกระทิง จัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ จุดประกายไอเดีย “การใช้เทคโนโลยีในการทำงานวิจัย GLOBE อย่างสร้างสรรค์” ในวันจันทร์ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อให้แนวทางการนำเทคโนโลยีไปทำงานวิจัย GLOBE อย่างสร้างสรรค์ ให้แก่โรงเรียนในโครงการ และให้โรงเรียนจัดทำ (ร่าง) โครงงานงานวิจัยโลกทั้งระบบ ในปี 2564 เพื่อส่งขอรับงบประมาณสนับสนุนต่อไป โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้ บรรยายตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. การใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้สร้างสรรค์2. เทคโนโลยีในการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง GLOBE3. เทคโนโลยีดิจิทัล3.1 เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded … Read more

การอบรมโครงการดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นสำหรับนักเรียนพิการ

โครงการดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นสำหรับนักเรียนพิการ วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2565

กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ “We Care, We Share, We Learn GLOBE projects”

กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ “We Care, We Share, We Learn GLOBE projects” มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริฯ (HRH) และงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท (SRS) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิใจกระทิง จัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ “We Care, We Share, We Learn GLOBE projects” ภายใต้โครงการ “ดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น” ในวันศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด GLOBE Student Research Competition 2021 และให้ความรู้เพิ่มเติม เรื่อง การส่งข้อมูล GLOBE web site … Read more

ค่ายเรียนรู้ออนไลน์ ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบตามแนวทาง GLOBE วันที่ 13 และ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ค่ายเรียนรู้ออนไลน์ ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบตามแนวทาง GLOBE วันที่ 13 และ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564          มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริฯ (HRH) และงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท (SRS) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิใจกระทิง กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ “ค่ายเรียนรู้ออนไลน์ ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบตามแนวทาง GLOBE” ในวันเสาร์ 13 และ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ให้แก่ครูนักเรียร จำนวน 78 คน จาก 5 โรงเรียนในพื้นที่แม่ฮ่องสอน ได้แก่ ปายวิทยาคาร ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ขุนยวมวิทยา แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” … Read more

ค่ายเรียนรู้ออนไลน์ ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบตามแนวทาง GLOBE

ค่ายเรียนรู้ออนไลน์ ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบตามแนวทาง GLOBE วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

จุดประกายไอเดีย “การใช้เทคโนโลยีในการทำงานวิจัย GLOBE อย่างสร้างสรรค์”

จุดประกายไอเดีย “การใช้เทคโนโลยีในการทำงานวิจัย GLOBE อย่างสร้างสรรค์” วันที่ 13 กันยายน 2564