TH  |  EN

ค่ายเรียนรู้ออนไลน์ ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบตามแนวทาง GLOBE

ค่ายเรียนรู้ออนไลน์ ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบตามแนวทาง GLOBE วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

จุดประกายไอเดีย “การใช้เทคโนโลยีในการทำงานวิจัย GLOBE อย่างสร้างสรรค์”

จุดประกายไอเดีย “การใช้เทคโนโลยีในการทำงานวิจัย GLOBE อย่างสร้างสรรค์” วันที่ 13 กันยายน 2564