TH  |  EN

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ออกค่ายวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีทีให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ประสานความร่วมมือกับฝ่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ออกค่ายวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีทีให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม      เลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาด้านวิชาการให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2558 อาจารย์และนักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดค่ายวิชาการให้กับโรงเรียนครองคลุม 2 จัดหวัด จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้        • จังหวัดแพร่: ได้จัดค่ายที่โรงเรียนศรีคิรินทร์วิทยา โดยได้ให้คำปรึกษาและช่วยดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบ LAN ผ่านการดำเนินกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์กับสามเณรในโรงเรียน        • จังหวัดน่าน: ได้จัดค่ายที่โรงเรียน 4 แห่งได้แก่ โรงเรียนวัดบุญยืน โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม โดยมีเนื้อหาการอบรมการใช้ Google Application for Education และการพัฒนา App. บน Android … Read more

ค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปี 2558 “พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที”

ค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปี 2558 “พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที”    โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อ       1. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน             2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม       3. ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการตั้งสมมติฐาน พิสูจน์คุณค่าผลงาน และออกแบบตารางเก็บข้อมูล       4. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอโครงงาน และการจัดทำรายงานผลงาน              กิจกรรมการอบรม “การเขียนโปรแกรมโดย Raspberry pi” สาหรับครู มีวัตถุประสงค์เพื่อ        1. ให้ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมโดย Raspberry pi        2. … Read more

ค่ายอิคคิวซัง ๑ ปี ๒ (๒๕๕๗) “การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที”

ค่ายอิคคิวซัง ๑ ปี ๒ (๒๕๕๗) “การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที”        ค่ายอิคคิวซัง ๑ ปี ๒ (๒๕๕๗) เกิดขึ้นเพื่อให้สามเณรได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ GoGo Board และนำไปประยุกต์คิดสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนหรือชุมชน ทั้งนี้ได้รับความรู้จาก ดร.อานันท์ สีหพิทักษ์เกียรติ และ คุณอัตพันธ์ จันทร์อินทร์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และอาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สามเณรตลอดสี่วันของการอบรม        กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จด้วยดี จากความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ร่วมสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์การสอน และบุคลากรทั้งอาจารย์ และนักศึกษาที่มาเป็นพี่เลี้ยงค่ายรวม ๑๒ คน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์สนับสนุนรถบัสรับ-ส่งสามเณาจากจังหวัดน่านและลำปาง ตลอดจนคณะจารย์และนักศึกษามาร่วมเป็นพี่เลี้ยงค่ายจำนวน ๑๔ คน ในงานนี้ทีมอาจารย์ได้ช่วยถ่ายวีดิทัศน์ และตัดต่อเนื้อหาการอบรม ไว้เป็นแหล่งข้อมูลให้สามเณรใช้ทบทวนเนื้อหาเมื่อกลับไปที่โรงเรียนได้ด้วย วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนสถานที่พักให้กับครู สามเณร … Read more

ค่ายอิคคิวซัง ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน”

ค่ายอิคคิวซัง ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน”        ค่ายอิคคิวซัง ๒ / ๒๕๕๗ เกิดขึ้นเพื่อให้สามเณรที่ได้รับการสนับสนุนทุนทำโครงงาน ได้นำเสนอความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา ลงมือปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน ซึ่งจะทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม รวมทั้งฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอโครงงาน และการจัดทำรายงานผลงานผ่านเว็บไซต์ โดยมี ดร.อานันท์ สีหพิทักษ์เกียรติ และ คุณอัตพันธ์ จันทร์อินทร์ และพี่ๆ วิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ให้กับสามเณร ตลอดจน ได้ให้ความรู้กับนักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่อาสาสมัครมาเป็นพี่เลี้ยงค่าย เกี่ยวกับการให้ข้อเสนอแนะการทำโครงงงาน เพื่อคาดหวังว่านักศึกษาจะเอาประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ครั้งนี้ไปใช้ได้เมื่อออกสอนที่โรงเรียนต่อไป นอกจากนี้ยังมีอาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาโครงงาน ตลอดสามวันของการอบรม        กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จด้วยดี จากความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ร่วมสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์การสอน และบุคลากรทั้งอาจารย์ และนักศึกษาที่มาเป็นพี่เลี้ยงค่ายรวม ๕ คน … Read more