TH  |  EN

ค่ายอิคคิวซัง 1 หัวข้อ “การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัวกับโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับสามเณร” (ประจำปีการศึกษา 2566)

ค่ายอิคคิวซัง 1 หัวข้อ “การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว กับโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับสามเณร” (ประจำปีการศึกษา 2566)       มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จัดค่ายอิคคิวซัง 1 หัวข้อ “การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัวกับโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับสามเณร” (ประจำปีการศึกษา 2566) ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการจัดทำข้อเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ครูและสามเณรในโรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ และ เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 170 รูป/คน

ค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปีการศึกษา 2565 “พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที”

ค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปีการศึกษา 2565 “พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที”     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีการอบรม “ค่ายอิคคิวซัง 2 ปีการศึกษา2565 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับทำโครงงานแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมภาคเหนือ วันเสาร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน, แพร่, พะเยา และลำปาง จากโรงเรียน 9 แห่ง มีสามเณรและครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 รูป/คน มีอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ช่วยในการจัดค่ายและให้คำปรึกษาแก่ครูและนักเรียน ประมาณ 15 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา Logo ควบคุม Gogo Board สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการทำโครงงานและสามารถจัดทำข้อเสนอโครงงานที่นำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนหรือชุมชนในประเด็นที่กำหนดได้    

ประชุมและอบรมการใช้งานระบบห้องสมุด OpenBiblio รุ่น Mylib (แบบออนไลน์)

การอบรมบาลีออนไลน์กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ———————————————————————— วัตถุประสงค์ 1)      เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี 2)      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงความสำคัญของภาษาบาลีในโลกยุคปัจจุบัน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีให้ประสบความสำเร็จ 3)      เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มเป้าหมาย:  ประมาณ 80 – 100 รูป/คน 1)      ครูสอนภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2)      ครูสอนภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่สนใจทั่วไป 3)      บุคคลที่สนใจเรียนภาษาบาลีตามอัธยาศัย กำหนดการ 08.00 – 08.30 น.            ลงทะเบียนออนไลน์ 08.30 – 09.00 น.            เปิดการอบรม  | Clip | กล่าวรายงานโดย คุณเสาวดี คล้ายโสม  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวต้อนรับ โดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดการอบรมโดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตระกูล กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ถ่ายภาพร่วมกัน (Online group photo) คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ 09.00 … Read more

ประชุมและอบรมการใช้งานระบบห้องสมุด OpenBiblio รุ่น Mylib (แบบออนไลน์)

ประชุมและอบรมการใช้งานระบบห้องสมุด OpenBiblio รุ่น Mylib (แบบออนไลน์) วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 13.00 น. ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี ——————————————————–   วัตถุประสงค์ เพื่อ ประชุมสรุปแนวทางการดำเนินงาน แนะนำแนวทางการส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านไม่ออก อบรมการใช้งานระบบห้องสมุด OpenBiblio รุ่น Mylib   กลุ่มเป้าหมาย ž     อบรมการใช้งานระบบห้องสมุด OpenBiblio รุ่น Mylib :  กลุ่มเป้าหมายเป็นบรรณารักษ์ ครูทั่วไป และหรือผู้สนใจ สามารถใช้งานระบบห้องสมุดได้ž  แนะนำแนวทางการส่งเสริมการอ่านฯ: ครูภาษาไทย หรือครูทีเกี่ยวข้องกับการสอนนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านไม่ออก  กำหนดการ 09.00 – 09.45 น.         ประชุมสรุปแนวทางการดำเนินงาน ž  สรุปแนวทางการดำเนินงานห้องสมุด (เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา) ž  แนะนำแนวทางการส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านไม่ออก    (คณะทำงานประชุมออนไลน์) 09.45 – 13.00 น.         อบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบห้องสมุด OpenBiblio รุ่น Mylib ž  แนะนำระบบห้องสมุด และ Module ต่างๆ ของระบบ | Clip ž  แนะนำการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการยืมและรับคืนทรัพยากร | Clip ž  นำ online resources ที่ใช้ประกอบการสอน (สื่อที่โรงเรียนและสื่อในระบบ OER) มาลงรายการในระบบห้องสมุด | Clip   รายชื่อคณะทำงานที่ร่วมกิจกรรม ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)  สวทช. คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์              ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณวนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์      คณะทำงาน คุณนพพร … Read more

การประชุมและอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดวัดไผ่ดำ

การประชุมและอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดวัดไผ่ดำ  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้จัดประชุมและอบรมการใช้งานระบบห้องสมุด OpenBiblio รุ่น Mylib (แบบออนไลน์) วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานแนะนำแนวทางการส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านไม่ออกอบรมการใช้งานระบบห้องสมุด OpenBiblio รุ่น Mylib กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คนFacebook | คลิก  

ค่ายอิคคิวซัง ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน”

ค่ายอิคคิวซัง ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน”        ค่ายอิคคิวซัง ๒ / ๒๕๕๗ เกิดขึ้นเพื่อให้สามเณรที่ได้รับการสนับสนุนทุนทำโครงงาน ได้นำเสนอความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา ลงมือปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน ซึ่งจะทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม รวมทั้งฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอโครงงาน และการจัดทำรายงานผลงานผ่านเว็บไซต์ โดยมี ดร.อานันท์ สีหพิทักษ์เกียรติ และ คุณอัตพันธ์ จันทร์อินทร์ และพี่ๆ วิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ให้กับสามเณร ตลอดจน ได้ให้ความรู้กับนักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่อาสาสมัครมาเป็นพี่เลี้ยงค่าย เกี่ยวกับการให้ข้อเสนอแนะการทำโครงงงาน เพื่อคาดหวังว่านักศึกษาจะเอาประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ครั้งนี้ไปใช้ได้เมื่อออกสอนที่โรงเรียนต่อไป นอกจากนี้ยังมีอาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาโครงงาน ตลอดสามวันของการอบรม        กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จด้วยดี จากความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ร่วมสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์การสอน และบุคลากรทั้งอาจารย์ และนักศึกษาที่มาเป็นพี่เลี้ยงค่ายรวม ๕ คน … Read more

รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานของนักเรียนและสารเณร ประจำปีการศึกษา 2560

รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานของนักเรียนและสารเณร ประจำปีการศึกษา 2560 https://www.princess-it.org/wp-content/uploads/2019/02/01รายงาน-ทสรช_ปีการศึกษา-2561-full.pdf

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ จ.ศรีสะเกษ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ จ.ศรีสะเกษ      ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 21 มิถุนายน 2559  สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

ค่ายอิคคิวซัง 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform” (วันที่ 12 – 14 กันยายน 2561)

ค่ายอิคคิวซัง 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform” (วันที่ 12 – 14 กันยายน 2561) ค่ายอิคคิวซัง 1: อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform” สำหรับโรงเรียนวัดไผ่ดำ และโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform” ภายใต้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Power by KidBright) ในวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 19.00 น. … Read more