TH  |  EN

ค่ายอิคคิวซัง 3 ประจำปี 2560 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ค่ายอิคคิวซัง 3 ประจำปี 2560 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ค่ายอิคคิวซัง 3 ประจำปี 2560 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถานที่ : ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี จัดเมื่อ : วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 https://www.youtube.com/watch?v=sDfObneBTuc     เยาวชนที่ห่างไกลชนบทกลุ่มหนึ่งจะเลือกบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ซึ่งสามเณรจะมีโอกาสเรียนรู้วิชาด้านไอซีทีที่เท่าเทียมกับเยาวชนอื่นๆ รวมทั้งได้ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ช่วยให้สามเณรมีความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น             มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม “อิคคิวซัง” เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของสามเณรด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว และเปิดโอกาสให้สามเณรทำโครงงานที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริงในโรงเรียนหรือชุมชน ภายใต้การสนับสนุนงบจัดทำโครงงานจากโรงเรียนกวดวิชา วี … Read more