๒๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย – เซิร์น (ฉบับภาษาไทย)

๒๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย – เซิร์น (ฉบับภาษาไทย) https://www.princess-it.org/wp-content/uploads/2019/02/01รายงาน-ทสรช_ปีการศึกษา-2561-full.pdf20years-Thai-CERN-book

สาระวิทย์ ๒๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย – เซิร์น (ฉบับภาษาไทย)

สาระวิทย์ ๒๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย – เซิร์น (ฉบับภาษาไทย) https://www.princess-it.org/wp-content/uploads/2023/05/20years-Thai-CERN-book-eng.pdf20years-Thai-CERN-book

หนังสือการบริหารจัดการเทคโนโลยีในโรงเรียน : คู่มือสำหรับผู้บริหาร

หนังสือการบริหารจัดการเทคโนโลยีในโรงเรียน : คู่มือสำหรับผู้บริหาร