TH  |  EN

วิทย์ไมตรีไทย-จีน ไทยโทคาแมค-1 (Thailand Tokamak-1: TT-1) เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันเครื่องแรกของไทย และความก้าวหน้าการพัฒนาเครื่องโทคาแมคในจีน

เครดิต : วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน_สค66.pdf (stsbeijing.org)

วิทย์ไมตรีไทย-จีน โครงการภาคีความร่วมมือไทย-จูโน (JUNO) และบทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 50

เครดิต : วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน มิถุนายน 2566 – ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (stsbeijing.org)

วิทย์ไมตรีไทย-จีน สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences: CAS)

เครดิต : วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน เมษายน 2565 – ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (stsbeijing.org)