TH  |  EN

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตาก

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตาก ความเป็นมา      บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้รับสัมปทานทำเหมืองแร่สังกะสี ในพื้นที่ป่าสงวน ป่าแม่สอด 2,077 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 24 มีนาคม 2558 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับ “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม” ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (หนังสือพระราชสำนักราชเลขาธิการที่ รล0008.4/7369) ปี 2559 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณเหมืองสังกะสี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เป็นผู้ประสานงาน ปัจจุบันบริษัทได้ยุติการทำเหมืองแร่สังกะสี เมื่อปี 2560 และได้ส่งมอบคืนพื้นที่แก่กรมป่าไม้ในปี 2562 แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่เหมืองผาแดง 7 กิจกรรม   1) ศูนย์อบรมสัมมนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  2) พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่สังกะสีดอยผาแดง  3) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ  … Read more

โครงการ CASAVASTORE

   โครงการ CASAVASTORE   วัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาข้อมูลฟีโนไทป์ จีโนไทป์ และ สรีรวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาของรากสะสมอาหารของมันสำปะหลังเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ โดยมีแผนงานวิจัย 4 แผนงาน ดังนี้       หน่วยงานความร่วมมือ : ไบโอเทค สวทช., เนคเทค สวทช., มจธ. , ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (ศวร.)    แผนงานวิจัยที่ 1 การศึกษาการแบ่งส่วนการใช้คาร์บอนระหว่างการสร้างรากสะสมแป้งในมันสำปะหลังต่างสายพันธุ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ มจธ. จูลิช-IBG2    แผนงานวิจัยที่ 2 การประเมินฟีโนไทป์รากสะสมอาหารจากเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังและการเตรียมตัวอย่างสารพันธุกรรมของเชื้อพันธุกรรม มันสำปะหลังเพื่อศึกษาข้อมูลจีโนไทป์ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ศวร.ระยอง เนคเทค ไบโอเทค และจูลิช-IBG2    แผนงานวิจัยที่ 3 การค้นหายีนและเครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการสร้างรากสะสมอาหารของมันสำปะหลัง หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ไบโอเทค และ จูลิช-IBG 2    แผนงานวิจัยที่ 4 การศึกษาเพื่อยืนยันหน้าที่ของยีนที่ควบคุมการสร้างรากสะสมอาหารของมันสำปะหลังเพื่อใช้ประโยชน์ในงานด้านการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังต่อไปในอนาคต หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ไบโอเทค ศวร.ระยอง … Read more