TH  |  EN

โครงงานถังคัดแยกขยะอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย) โครงงานถังคัดแยกขยะอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร ผู้จัดทำ นางสาวนภัสกร ลาติ นางสาวสุนันษา เกตุแก้ว ครูที่ปรึกษา นายสานิต โลบภูเขียว นางจิตรฤทัย ดีโท

โครงงานสมาร์ทโฮม (Smart Home) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธร

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย) โครงงานสมาร์ทโฮม (Smart Home) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ผู้จัดทำ นายชินดนัย แก้ววิเศษ นายวารินทร์ แจ่มน้อย นายพงศ์ปกรณ์ ศิริจันโท ครูที่ปรึกษา นายธนากร ไชยยะ นายเศรษฐพงศ์ สุขจิต