TH  |  EN

06 โครงงานเรือเก็บขยะบนผิวน้ำ

06 โครงงานเรือเก็บขยะบนผิวน้ำ https://youtu.be/QaTuFIQMilA เครดิตโดย  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น จัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

05 โครงงานระบบเตือนภัยผู้บุกรุก

05 โครงงานระบบเตือนภัยผู้บุกรุก https://youtu.be/t0XFM4sW11A เครดิตโดย  โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม จังหวัดน่าน จัดทำโดยโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

04 โครงงานระบบรดน้ำสนามหญ้า 2

04 โครงงานระบบรดน้ำสนามหญ้า 2 https://www.youtube.com/watch?v=Eg7Vd3hn67Y เครดิตโดย  โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม จังหวัดน่าน จัดทำโดยโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

03 โครงงานเครื่องดับกลิ่นเซ็นเซอร์อัตโนมัติ

03 โครงงานเครื่องดับกลิ่นเซ็นเซอร์อัตโนมัติ https://www.youtube.com/watch?v=3cQd-mnAdJo เครดิตโดย  โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิ์ศรีวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ จัดทำโดย โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)