TH  |  EN

09 โครงงานระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าในอาคารด้วย Smart Phone

09 โครงงานระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าในอาคารด้วย Smart Phone https://youtu.be/SdAsmh20uzY เครดิตโดย  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง จัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

07 โครงงานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Application

07 โครงงานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Application https://youtu.be/G50TWYY7y0U เครดิตโดย  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา จัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

06 โครงงานเรือเก็บขยะบนผิวน้ำ

06 โครงงานเรือเก็บขยะบนผิวน้ำ https://youtu.be/QaTuFIQMilA เครดิตโดย  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น จัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

05 โครงงานระบบเตือนภัยผู้บุกรุก

05 โครงงานระบบเตือนภัยผู้บุกรุก https://youtu.be/t0XFM4sW11A เครดิตโดย  โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม จังหวัดน่าน จัดทำโดยโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

04 โครงงานระบบรดน้ำสนามหญ้า 2

04 โครงงานระบบรดน้ำสนามหญ้า 2 https://www.youtube.com/watch?v=Eg7Vd3hn67Y เครดิตโดย  โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม จังหวัดน่าน จัดทำโดยโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

03 โครงงานเครื่องดับกลิ่นเซ็นเซอร์อัตโนมัติ

03 โครงงานเครื่องดับกลิ่นเซ็นเซอร์อัตโนมัติ https://www.youtube.com/watch?v=3cQd-mnAdJo เครดิตโดย  โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิ์ศรีวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ จัดทำโดย โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

02 โครงงานการเชิญธงชาติขึ้นศุ่ยอดเสาตามเวลาที่เรากำหนด

02 โครงงานการเชิญธงชาติขึ้นศุ่ยอดเสาตามเวลาที่เรากำหนด https://www.youtube.com/watch?v=1YYBljx-1eo&ab_channel=ThaiprincessIT เครดิตโดย  โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา จังหวัดน่านจัดทำโดยโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

01 โครงงานเครื่องวัดระยะทางสำหรับผู้พิการทางสายตา

01 โครงงานเครื่องวัดระยะทางสำหรับผู้พิการทางสายตา เครดิตโดย  โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ จัดทำโดยโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คณะผู้แทนหน่วยงานเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์”

คณะผู้แทนหน่วยงานเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บริหารของหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท และกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงาน ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีดำเนินงาน “โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและสามเณรได้จัดทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่เน้นทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวทีต่าง ๆ โดยผลงานที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโควตาพิเศษ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงาน … Read more

20 โครงงานขวดนมแบบกดสำหรับเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่

20 โครงงานขวดนมแบบกดสำหรับเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่ https://youtu.be/be7T23Hb_sk เครดิตโดย  โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายกจัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)