TH  |  EN

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมงานแถลงข่าว “เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู” และเป็นวิทยากรเสวนาพิเศษหัวข้อ “อนาคตครูไทยในทศวรรษหน้า” จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมงานแถลงข่าว “เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู” และเป็นวิทยากรเสวนาพิเศษหัวข้อ “อนาคตครูไทยในทศวรรษหน้า” จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567       บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “เซเว่นอีเลฟเว่น ร่วมเชิดชูพระคุณครู 2567” เชิญชวนชาวไทยร่วมรำลึกถึงพระคุณครู ร่วมปลูกจิตสำนึกคนไทยให้เห็นถึงความสำคัญ ความกตัญญูต่อพระคุณครูและส่งเสริมวิชาชีพครู รวมถึงการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา “เซเว่นอีเลฟเว่น ร่วมเชิดชูพระคุณครู 2567” ในวันจันทร์ที่ 15มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารเดอะธารา ถนนแจ้งวัฒนะ บริษัทฯ ได้เรียนเชิญมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่เป็นองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมและวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะมอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ … Read more