TH  |  EN

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมงานแถลงข่าว “เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู” และเป็นวิทยากรเสวนาพิเศษหัวข้อ “อนาคตครูไทยในทศวรรษหน้า” จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมงานแถลงข่าว “เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู” และเป็นวิทยากรเสวนาพิเศษหัวข้อ “อนาคตครูไทยในทศวรรษหน้า” จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567       บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “เซเว่นอีเลฟเว่น ร่วมเชิดชูพระคุณครู 2567” เชิญชวนชาวไทยร่วมรำลึกถึงพระคุณครู ร่วมปลูกจิตสำนึกคนไทยให้เห็นถึงความสำคัญ ความกตัญญูต่อพระคุณครูและส่งเสริมวิชาชีพครู รวมถึงการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา “เซเว่นอีเลฟเว่น ร่วมเชิดชูพระคุณครู 2567” ในวันจันทร์ที่ 15มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารเดอะธารา ถนนแจ้งวัฒนะ บริษัทฯ ได้เรียนเชิญมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่เป็นองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมและวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะมอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ … Read more

อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย : การพัฒนาความสามารถในการอ่าน สำหรับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ

  อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย : การพัฒนาความสามารถในการอ่าน สำหรับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย : การพัฒนาความสามารถในการอ่าน สำหรับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม(จังหวัดศรีสะเกษ) ให้สามารถนำชุดบทเรียนเสริมการอ่านที่พัฒนาขึ้นจากจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 171 เรื่อง ไปจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจให้กับนักเรียนมัธยมของตนเองได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในทักษะการอ่าน คือ • การอ่านจับรายละเอียด • การอ่านจับประเด็นหลักหรือสาระสำคัญของเรื่อง • การอ่านตีความโดยมุ่งหวังให้การพัฒนาความสามารถดังกล่าวเป็นการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นระบบ สามารถวัดประเมินได้ผลการดำเนินงานในครั้งนี้ พบว่า 1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 9 โรงเรียน 2. มีครูผู้เข้ารับการอบรม … Read more

นำผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบัน เซิร์น เดซี จีเอสไอ และศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ ประจำปี ๒๕๖๕ เข้าเฝ้าฯ ก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ

นำผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบัน เซิร์น เดซี จีเอสไอ และศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ ประจำปี ๒๕๖๕ เข้าเฝ้าฯ ก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วังสระปทุม นายไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบัน เซิร์น เดซี จีเอสไอ และศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔๔ คน เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาท ขอรับพระราชทานพร ก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงาน ดังนี้ สืบเนื่องจากองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) สมาพันธรัฐสวิส สถาบันเดซี และสถาบันวิจัยไอออนหนัก จีเอสไอ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน สหรัฐอเมริกา ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุน เพื่อพระราชทานให้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษา … Read more

พระราชทานทุนการศึกษา 2560

พระราชทานทุนการศึกษา 2560 คณะนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา และ นักเรียนทุนรัฐบาลตามความร่วมมือของสำนักงาน ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบถวายบังคมลา เพื่อเดินทางไปศึกษาต่องาน : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเมื่อ : 21 ส.ค. 2560 สถานที่ : ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตจัดโดย : สำนักพระราชวัง หัวข้อข่าว : เวลา 10.01 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักศึกษาผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ และนักศึกษา ผู้ได้รับทุนความร่วมมือระหว่างสำนักงาน … Read more