อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย : การพัฒนาความสามารถในการอ่าน สำหรับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ

  อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย : การพัฒนาความสามารถในการอ่าน สำหรับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย : การพัฒนาความสามารถในการอ่าน สำหรับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม(จังหวัดศรีสะเกษ) ให้สามารถนำชุดบทเรียนเสริมการอ่านที่พัฒนาขึ้นจากจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 171 เรื่อง ไปจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจให้กับนักเรียนมัธยมของตนเองได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในทักษะการอ่าน คือ • การอ่านจับรายละเอียด • การอ่านจับประเด็นหลักหรือสาระสำคัญของเรื่อง • การอ่านตีความโดยมุ่งหวังให้การพัฒนาความสามารถดังกล่าวเป็นการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นระบบ สามารถวัดประเมินได้ผลการดำเนินงานในครั้งนี้ พบว่า 1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 9 โรงเรียน 2. มีครูผู้เข้ารับการอบรม … Read more

นำผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบัน เซิร์น เดซี จีเอสไอ และศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ ประจำปี ๒๕๖๕ เข้าเฝ้าฯ ก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ

นำผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบัน เซิร์น เดซี จีเอสไอ และศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ ประจำปี ๒๕๖๕ เข้าเฝ้าฯ ก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วังสระปทุม นายไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบัน เซิร์น เดซี จีเอสไอ และศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔๔ คน เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาท ขอรับพระราชทานพร ก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงาน ดังนี้ สืบเนื่องจากองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) สมาพันธรัฐสวิส สถาบันเดซี และสถาบันวิจัยไอออนหนัก จีเอสไอ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน สหรัฐอเมริกา ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุน เพื่อพระราชทานให้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษา … Read more

พระราชทานทุนการศึกษา 2560

พระราชทานทุนการศึกษา 2560 คณะนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา และ นักเรียนทุนรัฐบาลตามความร่วมมือของสำนักงาน ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบถวายบังคมลา เพื่อเดินทางไปศึกษาต่องาน : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเมื่อ : 21 ส.ค. 2560 สถานที่ : ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตจัดโดย : สำนักพระราชวัง หัวข้อข่าว : เวลา 10.01 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักศึกษาผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ และนักศึกษา ผู้ได้รับทุนความร่วมมือระหว่างสำนักงาน … Read more