TH  |  EN

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ภาคเหนือ

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ภาคเหนือ           มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 3 (สำหรับภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าอบรมรวม 127 คน ประกอบด้วย ครู 50 คน นักเรียน 45 คน จาก 15 โรงเรียน และอาจารย์ 16 คน นักศึกษา 16 คน จาก 3 มหาวิทยาลัย   … Read more

การประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ภาคเหนือ

การประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ภาคเหนือ           โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. มีเป้าหมายหนึ่งที่จะมุ่งเน้นขยายเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคต่างๆ เพื่อร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานโครงการ และสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือ/สนับสนุนโรงเรียนในโครงการ และ/หรือ ชุมชนในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับโรงเรียนในโครงการและในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำบาง เพื่อหารือและร่วมวางแผนการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 3 (สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมพีซี แกรนด์ พาเลซ จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าอบรมรวม 79 คน ประกอบด้วย ครู 16 คน นักเรียน 36 คน จาก 6 โรงเรียน และอาจารย์ 8 คน นักศึกษา 19 คน       … Read more

การประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน           ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. มีเป้าหมายหนึ่งที่จะมุ่งเน้นขยายเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคต่างๆ เพื่อร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานโครงการ และสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือ/สนับสนุนโรงเรียนในโครงการ และ/หรือ ชุมชนในพื้นที่ได้ …สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมเป็นเครือข่ายและร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับโรงเรียนในโครงการระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2561 โดยในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร เพื่อหารือและร่วมวางแผนการดำเนินงานร่วมกันต่อไป สามารถดูรายละเอียดได้ที่  facebook

อบรม e-commerce ระยะที่ 3 (ปี 2561)

อบรม e-commerce ระยะที่ 3 (ปี 2561)            มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดกิจกรรม “เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านประสบการณ์ของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ อบรมต่อยอดให้กับโรงเรียนเก่า และอบรมพื้นฐานให้กับโรงเรียนใหม่ พร้อมทั้งประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อจะได้สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ให้กับโรงเรียนได้ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 142 คน ประกอบด้วยครูและนักเรียน 131 คน จาก 27 โรงเรียน (ผู้บริหาร 23, ครู 54 นักเรียน 55 คน) และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย 11 … Read more

ทสรช.หนุนไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน สำนักข่าวสยามธุรกิจ

ทสรช.หนุนไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน สำนักข่าวสยามธุรกิจ            ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศนับว่ามีความสำคัญและมีความก้าวหน้าอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการติดต่อสื่อสารบนโลกออนไลน์ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียนและชุมชน จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการยกระดับสินค้าโอทอปและยังเป็น การสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง ดังเช่น โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรม SMART SCHOOLS OUTLET: LOCAL TO GLOBAL เตรียมเยาวชนสู่การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ขึ้นในการประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 14 (NAC2018) ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี รองศาสตราจารย์.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเฉพาะทางการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา กล่าวว่า เนื่องจากโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการพัฒนาด้านอาชีพให้กับนักเรียน และมีการส่งเสริมให้นักเรียนทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกอาชีพและจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ระหว่างเรียน แต่ส่วนใหญ่ช่องทางการจำหน่ายสินค้าดังกล่าว มักจำกัดเฉพาะพื้นที่ เช่น … Read more

อบรม e-commerce ภาคกลางและตะวันตก

อบรม e-commerce ภาคกลางและตะวันตก              มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ มสธ. ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (ภูมิภาค)ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับกลางและตะวันตก วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี มีผู้เข้าอบรม 48 คน (ครู 18 คน, นักเรียน 23 คน) จาก 4 โรงเรียน ในการดำเนินงานได้ประสานความร่วมมือกับ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ช่วยสนับสนุน ทีมดีแทคเน็ตอาสา เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ในระยะต่อไป     … Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (ภูมิภาค) ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ มสธ. ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (ภูมิภาค)ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร มีผู้เข้าอบรม 55 คน (ครู 22 คน, นักเรียน 32 คน) จาก 5 โรงเรียน ในการดำเนินงานได้ประสานความร่วมมือกับ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ช่วยสนับสนุน ทีมดีแทคเน็ตอาสา เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ในระยะต่อไป           … Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ภาคเหนือ

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ภาคเหนือ            มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ มสธ. ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (ภูมิภาค)ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับภาคเหนือ วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ มีผู้เข้าอบรม 56 คน (ครู 33 คน และนักเรียน23 คน) จาก 8 โรงเรียน และกิจกรรมดังกล่าวยังได้ประสานความร่วมมือกับ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ช่วยสนับสนุน ทีมดีแทคเน็ตอาสา เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ในระยะต่อไป              กิจกรรมดังกล่าวได้ทำเพจร้านกลางเพื่อการประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ … Read more

การอบรมด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซรุ่นที่ 1 กรุงเทพมหานคร

การอบรมด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซรุ่นที่ 1 กรุงเทพมหานคร            มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานเครือข่าย ร่วมจัด กิจกรรม “ระดมความคิดและอบรมเนื้อหาขั้นลึกเพิ่มเติมโรงเรียนนำร่องระยะที่ 1 และอบรมด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซรุ่นที่ 1 กรุงเทพมหานคร” ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2560            โดยทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ มสธ. กิจกรรมดังกล่าวมีครูและนักเรียนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 51 คน จาก 8 โรงเรียน หน่วยงานเครือข่ายดำเนินงานโครงการฯ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น … Read more