TH  |  EN

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอ่างทอง

  ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอ่างทอง           กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการได้แก่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลอ่างทอง เลขที่ 3 ถนนเทศบาล 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต”

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต”         วันที่ 30 เมษายน 2562 คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ประกอบด้วย สถาบันสุขภาพเด็กฯ สพฐ สำนักฯศึกษาพิเศษ และ สวทช. ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศโรงพยาบาลในโครงการเพื่อเยี่ยมเยียนให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการที่ศูนย์การเรียนฯ รพ.วชิระภูเก็ต

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลพังงา”

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลพังงา”         วันที่ 29 เม.ย. 2562 คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ประกอบด้วย สถาบันสุขภาพเด็กฯ สพฐ สำนักฯศึกษาพิเศษ กศน. และ สวทช. ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศโรงพยาบาลในโครงการเพื่อเยี่ยมเยียนให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการที่ศูนย์การเรียนฯ รพ.พังงา  

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลสมุทรปราการ”

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่“ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลสมุทรปราการ”         วันที่ 11 เมษายน 2562 คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ประกอบด้วย สถาบันสุขภาพเด็กฯ สพฐ สำนักฯศึกษาพิเศษ และ สวทช. ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศโรงพยาบาลในโครงการเพื่อเยี่ยมเยียนศูนย์การเรียนฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการที่ศูนย์การเรียนฯ รพ.สมุทรปราการ

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา“

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่“ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา”         วันที่ 10 เม.ย. 2562 คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ประกอบด้วย สถาบันสุขภาพเด็กฯ สพฐ สำนักฯศึกษาพิเศษ กศน. และ สวทช. ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศโรงพยาบาลในโครงการเพื่อเยี่ยมเยียนศูนย์การเรียนฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการที่ศูนย์การเรียนฯ รพ.พระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันศูนย์การเรียนฯ รพ.พระนครศรีอยุธยา มีครูผู้สอน มีห้องเรียนกว้างได้มาตรฐาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องของศูนย์การเรียนฯ ประสานงานร่วมกันเป็นอย่างดี สื่อการเรียนการสอนยังมีน้อย จากการเข้านิเทศงานทำให้ศูนย์การเรียนฯ เข้าใจการดำเนินงานในโครงการฯ ยิ่งขึ้น และพิจารณาจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนต่อไป