TH  |  EN

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่้อเด็กพิการและเด็กป่วย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเด็กพิการและเด็กป่วย เมื่อ : 24 ก.ค. 2560 สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม. จัดโดย : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Youtube : MOST NEWS ออกอากาศ 26/07/2560 ช่วงที่ 1 News Update เริ่มนาทีที่ 14.05 – 22.55 (ความยาว 8.50 นาที)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเด็กในรพ.”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเด็กในโรงพยาบาล” VDO การอบรมย้อนหลัง รุ่นที่ 1  วันที่ 23 พฤภาคม 2565  คลิก วันที่ 24 พฤภาคม 2565  คลิก วันที่ 25 พฤภาคม 2565  คลิก VDO การอบรมย้อนหลัง รุ่นที่ 2  วันที่ 31 พฤภาคม 2565  คลิก  วันที่ 1 มิถุนายน 2565  คลิก วันที่ 2 มิถุนายน 2565  คลิก VDO การอบรมย้อนหลัง รุ่นที่ 3  วันที่ 6 มิถุนายน 2565  คลิก วันที่ 7 มิถุนายน 2565  คลิก วันที่ 8 มิถุนายน 2565  คลิก

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนเด็กป่วยในโรงพยาบาล”

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนเด็กป่วยในโรงพยาบาล”     สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีกำหนดการจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนเด็กป่วยในโรงพยาบาล” ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. เพื่อให้บุคลากรครู บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการการเรียนการสอนและกิจกรรมให้กับเด็กเจ็บป่วย      โดยในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และได้รับเกียรติจาก ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวเปิดการสัมมนา ทั้งนี้ ผศ.พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลฯ และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางพัฒนาการแะพฤติกรรมเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการFacebook … Read more

การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ฯ ประจำปี 2563

การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ฯ ประจำปี 2563 1.  กล่าวต้อนรับ โดยดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (clip) 2.  การดำเนินงานและการขยายเครือข่าย  (Clip) | เอกสาร โดย ผศ.พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู สถาบนัสขุ ภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชนี 3.  การเขียนข้อเสนอโครงการ  (Clip) | เอกสาร โดย พว.ขิ่ม สกุลนุ่ม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 4. รายงานผลการดำเนินงานศุนย์การเรียนสำหรับเด็กป่วยในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน google Form  (Clip) | เอกสาร โดย อลิสา สุวรรณรัตน์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เอกสารประกอบการอบรม การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้สื่อทางเทคโนโลยีแ.pdf แบบประเมินนวัตกรรม.pdf รูปแบบการนำเสนอผลงานทางวิชาการ.pdf แหล่งสื่อการเรียนการสอน.pdf

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “โรงพยาบาลร้อยเอ็ด”

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “โรงพยาบาลร้อยเอ็ด”     วันที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลฯ ประกอบด้วย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ สถาบันสุขภาพเด็กฯ สพฐ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และ สวทช. ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศโรงพยาบาลในโครงการเพื่อเยี่ยมเยียนให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการของศูนย์การเรียนฯ รพ.ร้อยเอ็ด

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลระนอง”

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลระนอง”    วันที่ 23 พ.ค. 2562 คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลฯ ประกอบด้วย สถาบันสุขภาพเด็กฯ สพฐ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กศน. สพป.ระนอง และ สวทช. ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศโรงพยาบาลในโครงการเพื่อเยี่ยมเยียนให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการของศูนย์การเรียนฯ รพ.ระนอง

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “โรงพยาบาลร้อยเอ็ด”

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “โรงพยาบาลร้อยเอ็ด”         วันที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลฯ ประกอบด้วย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ สถาบันสุขภาพเด็กฯ สพฐ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และ สวทช. ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศโรงพยาบาลในโครงการเพื่อเยี่ยมเยียนให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการของศูนย์การเรียนฯ รพ.ร้อยเอ็ด

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปทุมธานี

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปทุมธานี         กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการได้แก่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลปทุมธานี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 7 ถนนปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลระนอง”

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลระนอง”         วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลฯ ประกอบด้วย สถาบันสุขภาพเด็กฯ สพฐ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กศน. สพป.ระนอง และ สวทช. ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศโรงพยาบาลในโครงการเพื่อเยี่ยมเยียนให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการของศูนย์การเรียนฯ รพ.ระนอง  

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตรัง”

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตรัง”         วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ประกอบด้วย สถาบันสุขภาพเด็กฯ สพฐ สำนักฯศึกษาพิเศษ กศน. และ สวทช. ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศโรงพยาบาลในโครงการเพื่อเยี่ยมเยียนให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการที่ศูนย์การเรียนฯ รพ.ตรัง