TH  |  EN

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเด็กในรพ.”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเด็กในโรงพยาบาล” VDO การอบรมย้อนหลัง รุ่นที่ 1  วันที่ 23 พฤภาคม 2565  คลิก วันที่ 24 พฤภาคม 2565  คลิก วันที่ 25 พฤภาคม 2565  คลิก VDO การอบรมย้อนหลัง รุ่นที่ 2  วันที่ 31 พฤภาคม 2565  คลิก  วันที่ 1 มิถุนายน 2565  คลิก วันที่ 2 มิถุนายน 2565  คลิก VDO การอบรมย้อนหลัง รุ่นที่ 3  วันที่ 6 มิถุนายน 2565  คลิก วันที่ 7 มิถุนายน 2565  คลิก วันที่ 8 มิถุนายน 2565  คลิก

การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ฯ ประจำปี 2563

การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ฯ ประจำปี 2563 1.  กล่าวต้อนรับ โดยดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (clip) 2.  การดำเนินงานและการขยายเครือข่าย  (Clip) | เอกสาร โดย ผศ.พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู สถาบนัสขุ ภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชนี 3.  การเขียนข้อเสนอโครงการ  (Clip) | เอกสาร โดย พว.ขิ่ม สกุลนุ่ม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 4. รายงานผลการดำเนินงานศุนย์การเรียนสำหรับเด็กป่วยในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน google Form  (Clip) | เอกสาร โดย อลิสา สุวรรณรัตน์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เอกสารประกอบการอบรม การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้สื่อทางเทคโนโลยีแ.pdf แบบประเมินนวัตกรรม.pdf รูปแบบการนำเสนอผลงานทางวิชาการ.pdf แหล่งสื่อการเรียนการสอน.pdf