การอบรมเชิงปฏิบัติการ การโค้ดดิ้งเพื่อการเกษตรอัฉริยะ (Coding for Smart Agriculture)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การโค้ดดิ้งเพื่อการเกษตรอัฉริยะ (Coding for Smart Agriculture) ดูการอบรมย้อนหลัง วันที่ 4 กันยายน 2566  : คลิก ดูการอบรมย้อนหลัง วันที่ 5 กันยายน 2566  : คลิก ดูการอบรมย้อนหลัง วันที่ 6 กันยายน 2566  : คลิก

กิจกรรม “ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

กิจกรรม “ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ ได้ดำเนินกิจกรรม “ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดทำโครงงานหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จำนวน 3 ค่ายต่อเนื่อง แล้วจัดให้มีกิจกรรม Show & Share เป็นประจำทุกปีพร้อมทั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดในเวทีต่าง ๆ และผลงานที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่ออุดมศึกษาในโควตาพิเศษ ฝ่ายเลขานุการฯ ในโครงการพัฒนาทักษะอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปีที่ 10 ปีการศึกษา 2566 ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดการอบรม ให้แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรียน ภาคใต้ ในการอบรมครั้งนี้ในรูปแบบ Onsite ในวันที่ 30 มิถุนายน – … Read more

กิจกรรม “ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ.สงขลา

กิจกรรม “ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ.สงขลา      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ ได้ดำเนินกิจกรรม “ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดทำโครงงานหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จำนวน 3 ค่ายต่อเนื่อง แล้วจัดให้มีกิจกรรม Show & Share เป็นประจำทุกปีพร้อมทั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดในเวทีต่าง ๆ และผลงานที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่ออุดมศึกษาในโควตาพิเศษ ฝ่ายเลขานุการฯ ในโครงการพัฒนาทักษะอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปีที่ 10 ปีการศึกษา 2566 ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดการอบรม ให้แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรียน ภาคใต้ ในการอบรมครั้งนี้ในรูปแบบ Onsite ในวันที่ 23 – 25 … Read more

กิจกรรม “ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

กิจกรรม “ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง       มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ ได้ดำเนินกิจกรรม “ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ปีการศึกษา 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดทำโครงงานหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จำนวน 3 ค่ายต่อเนื่อง แล้วจัดให้มีกิจกรรม Show & Share เป็นประจำทุกปีพร้อมทั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดในเวทีต่าง ๆ และผลงานที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่ออุดมศึกษาในโควตาพิเศษ ฝ่ายเลขานุการฯ       ในโครงการพัฒนาทักษะอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปีที่ 10 ปีการศึกษา 2566 ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีกำหนดจัดการอบรม ให้แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรียน ภาคเหนือ ในการอบรมครั้งนี้ในรูปแบบ Onsite … Read more

09 โครงงานระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าในอาคารด้วย Smart Phone

09 โครงงานระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าในอาคารด้วย Smart Phone https://youtu.be/SdAsmh20uzY เครดิตโดย  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง จัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

“ค่าย 2 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวและสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D-printer ประจำปี2565

“ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวและสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D-printer ประจำปี2565 วันที่ 29 กรกฎาคม 2565ห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  | VDOห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  | VDO วันที่ 30 กรกฎาคม 2565ห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  | VDOห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  | VDO วันที่ 31 กรกฎาคม 2565ห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  | VDOห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  | VDO วันที่ 1 สิงหาคม 2565ห้องนักรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  | VDOห้องนักรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  | VDO

อบรมโครงงานด้านวิทยาการคำนวณผ่านสร้างสรรค์และพัฒนาเกมด้วยภาษา Python ครั้งที่ 2

อบรมโครงงานด้านวิทยาการคำนวณผ่านสร้างสรรค์และพัฒนาเกมด้วยภาษา Python ครั้งที่ 2 ดูการอบรมย้อนหลัง วัน 14 ธันวาคม 2565 | ep1/4  | ep2/4  |  ep3/4  |  ep4/4 |  เอกสารประกอบการอบรมดูการอบรมย้อนหลัง วัน 15 ธันวาคม 2565 |  ep1/4  | ep2/4  |  ep3/4  |    เอกสารประกอบการอบรมดูการอบรมย้อนหลัง วัน 16 ธันวาคม 2565  

รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานของนักเรียนโรงเรียน ทสรช 62

รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานของนักเรียนและสารเณร ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานของนักเรียนและสารเณร ประจำปีการศึกษา 2560

รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานของนักเรียนและสารเณร ประจำปีการศึกษา 2560