TH  |  EN

สัมมนาออนไลน์ (Webinar) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เรื่อง “การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อติดต่อออนไลน์พื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล”

สัมมนาออนไลน์ (Webinar) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เรื่อง “การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อติดต่อออนไลน์พื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล”      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ สวทช. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้สอนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับครูที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการสื่อสารทางไกล เพื่อให้ครูได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือการติดต่อสื่อสารทางสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถเรียนรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม ได้อย่างเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยในสถานการณ์ปัจจุบันที่โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนกระทันหันเพราะเชื้อโควิด-19 เป็นเหตุ ครูมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองและเรียนรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันและรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ที่เรียกว่า “ปกติแบบใหม่” หรือ “New Normal” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสื่อดิจิทัลให้ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการใช้งานสื่อดิจิทัลผ่านช่องทางสังคมออนไลน์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ในอนาคต เตรียมความพร้อมสำหรับตนเองไปสู่ การเปลี่ยนแปลงใหม่ในวิธีปกติ ในการทำงานในอนาคตต่อไป หัวข้อการบรรยาย       10.00 กล่าวต้อนรับ โดยดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | (Clip) หัวข้อการบรรยาย : เรื่องที่ 1 : เครื่องมือพื้นฐาน และอุปกรณ์สนับสนุนเพื่อการติดต่อออนไลน์ | เอกสารประกอบ | (Clip)        … Read more

หลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูตำรวจตระเวนชายแดน 4 หลักสูตร

หลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูตำรวจตระเวนชายแดน 4 หลักสูตร 1. ความเป็นพลเมืองดิจิทัล 1.1 บทที่ 1 คุณลักษณะเบื้องต้นของพลเมืองดิจิทัล1.2 บทที่ 2 พลเมืองดิจิทัลที่มีคุณลักษณะที่ดี1.3 บทที่ 3 กฎหมายและจริยธรรม1.4 บทที่ 4 กฎหมายลิขสิทธิ์1.4.1 บทที่ 4.1 กฎหมายลิขสิทธิ์ 1.4.2 บทที่ 4.2 ใช้ICTอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์1.5 บทที่ 5 การเข้าถึงดิจิทัล1.5.1 บทที่ 5.1 การเข้าถึงดิจิทัล1.5.2 บทที่ 5.2การซื้ออิเล็กทรอนิกส์และการขายของสินค้า1.6 บทที่ 6 ทรัพยากรสารสนเทศ 2. การรู้เท่าทันสื่อและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์2.0 วีดิทัศน์แนะนำการเรียนรู้2.1 โมดูล 1 การรู้เท่าทันสื่อ2.1.1 การใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัย2.1.2 การใช้สื่อโซเชี่ยลอย่างปลอดภัย2.1.3 การรับสื่อโฆษณาอย่างปลอดภัย2.1.4 การรู้เท่าทันสื่อลวงโลก…อย่างมีวิจารณญาณ2.1.5 การรู้เท่าทันสื่อกลั่นแกล้ง…อย่างมีวิจารณญาณ 2.2 โมดูล 2 กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์2.2.1 ขั้นก่อนก่อนผลิตสื่อ2.2.1.1 โมชั่นกราฟิก Preproduction2.2.1.2 สื่อวีดิทัศน์ขั้น Preproduction2.2.2 … Read more

การอบรมครูในพื้นที่นำร่องโครงการ “ไอซีทีเพื่ออการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายชอบ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล”

การอบรมครูในพื้นที่นำร่องโครงการ “ไอซีทีเพื่ออการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายชอบ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” หัวข้อการบรรยาย วันที่ 22 -25 มิถุนายน 2563 หัวข้อการบรรยาย : วันที่ 1 :  (Clip)วันที่ 2 : (Clip) วันที่ 3 :  (Clip) วันที่ 4 :  (Clip)