TH  |  EN

ผลการดำเนินงานปี 2565 โครงการเพื่อการศึกษาและโครงการผู้ด้อยโอกาส

ผลการดำเนินงานปี 2565 โครงการเพื่อการศึกษาและโครงการผู้ด้อยโอกาส https://www.youtube.com/watch?v=9ONfP2KOqLs     เวลา 9.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2566 โดยวาระการประชุมเป็นการติดตามและพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปี 2566 ของกลุ่มโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และกลุ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส     ศาสตราจารย์ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิฯ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากสถาบันที่ร่วมดำเนินโครงการ ได้ร่วมกันถวายรายงานผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยกิจกรรมจะเน้นที่การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม     ในปี 2565 มูลนิธิฯ ได้พัฒนาบุคลากรครู นักเรียน ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจฯ คนพิการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 8,000 … Read more

ผลการดำเนินงานปี 2565 โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ

ผลการดำเนินงานปี 2565 โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ https://www.youtube.com/watch?v=eyu2ikzMKqQ  วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวาระการประชุม เป็นการติดตามและพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ ในปี2565 รวมถึงพิจารณาแผนการดำเนินงานในปี 2566 รวม 12 โครงการ ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้บริหารและนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและสถาบันอุดมศึกษา ได้ร่วมกันถวายรายงานผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการร่วมมือกับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกในสาธารณรัฐประชาชนจีน สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ เป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพของบุคลากร อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม     ตัวอย่างของผลงาวิจัยและพัฒนาได้แก่   … Read more