TH  |  EN

การประชุมและติดตามผลการจัดการเรียนรู้ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การประชุมและติดตามผลการจัดการเรียนรู้ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   สถานที่ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่าง วันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2562               เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ โครงการชลประทานอุดรธานี สํานักชลประทานที่ 5 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ร่วมติดตามผลการจัดการเรียนรู้ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 … Read more

การประชุมการจัดการน้ำบริโภคโรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.)

การประชุมการจัดการน้ำบริโภคโรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.)        เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการ และเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชาดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ประชุมหารือกับ นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การจัดการน้ำบริโภคให้แก่ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี เพื่อวางแผนแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางด้านการจัดการน้ำบริโภคให้แก่โรงเรียนดังกล่าว ซึ่งมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำผิวดินมีการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจากสวนยางพารา ทำให้โรงเรียนจำเป็นต้องซื้อน้ำขวดรับประทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชกระแสรับสั่ง ให้มูลนิธิฯ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป         ผลการประชุมสามารถหาแนวทางจัดหาน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำให้แก่โรงเรียน และชุมชนได้ โดยแบ่งแผนการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ แผนระยะสั้น (ปัจจุบัน – … Read more

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ติวเข้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่คณะครู-นักเรียน สปป. ลาว

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯติวเข้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่คณะครู-นักเรียน สปป. ลาว                เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิด “กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นให้แก่โรงเรียนในพื้นที่แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 19-23 มิถุนายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี โดยมี ครูและนักเรียน จาก โรงเรียนหลัก 67, วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์ และวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย รวม 26 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จากความร่วมมือของ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ … Read more

การประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี

การประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำ เพื่อวางแผนบูรณาการการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราช ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 /2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ว่ามีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจากสวนยางพารา ทำให้โรงเรียนจำเป็น ต้องซื้อน้ำขวดรับประทาน มูลนิธิฯ ควรให้ความช่วยเหลือต่อไปหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ 1.  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ 2.  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 3.  กรมชลประทาน 4.  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 5.  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 6.  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ … Read more

การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ราชอาณาจักรกัมพูชา   สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 : ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานร่วมกับแบตเตอรี่และสายส่งไฟฟ้า (Solar Hybrid System) ซึ่งระบบฯ ดังกล่าวออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโดยทีมนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (STL) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งระบบได้ดำเนินการใช้งานตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งตั้งแต่มีการใช้งานระบบจนถึงปัจจุบัน พบว่า สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับสถาบันฯ ได้ประมาณ 12.35 MWh หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 123,500 บาท นอกจากนี้ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากระบบฯ ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น งานวิจัยด้าน PV microgrid หรือ PV output … Read more

ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว โดยโครงการฯ ระยะที่ ๑

ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว โดยโครงการฯ ระยะที่ ๑                   โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ : ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว โดยโครงการฯ ระยะที่ ๑ ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน ๓ ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันโรงเรียนมีครูผู้สอนจำนวน ๑๒๖ คน นักเรียน ๑,๑๑๐ … Read more

การติดตาม ตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ ๒)

การติดตาม ตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ ๒)   สถานที่ ณ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖o สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินโครงการพระราชทานให้ความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนหลัก ๖๗ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ได้อย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านพื้นฐานการใช้ห้องปฏิบัติการให้แก่คณะครูโรงเรียนหลัก ๖๗ ตามแผนการดำเนินงานโครงการฯ ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานการใช้ห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่คณะครูโรงเรียนหลัก ๖๗ ไปแล้ว ๒ ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน พร้อมทั้งประเมินความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก๖๗) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชีววิทยา … Read more

การอบรมหลักสูตรพื้นฐานการใช้ห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)

การอบรมหลักสูตรพื้นฐานการใช้ห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2) สถานที่ ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 23 -25 ม.ค. 2560 วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาความรู้ครูทุกชั้นเรียน (ม.1 – ม.7) โดยแยกห้องอบรม เพื่อให้ความรู้ครูแต่ละสาขาอย่างละเอียดและใกล้ชิด ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จำนวน 6 คน, วิชาชีววิทยา จำนวน 5 คน, วิชาเคมีจำนวน 4 คน และ วิชาฟิสิกส์จำนวน 5 คน 2. นำปัญหาจากการติดตามตรวจเยี่ยมมาพัฒนาหลักสูตรให้ความรู้ครูในการอบรมฯ เช่น การจัดการห้องเรียน เทคนิคการสอน ฯลฯ ประโยชน์ที่ได้จากการอบรม 1. ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างมากเรื่อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ เทคนิคการสอน 2. เนื้อหาหลักสูตร มีความเหมาะสม สนุกสนาน ไม่มากเกินไป 3. การแยกห้องอบรม ทำให้ครูสามารถลงมือปฏืบัติได้อย่างละเอียด และใกล้ชิดวิทยากรมากขึ้น … Read more

การติดตาม ตรวจเยี่ยม และกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 1)

การติดตาม ตรวจเยี่ยม และกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 1)     สถานที่ ณ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559            การดำเนินการประชุมติดตาม ตรวจเยี่ยมระหว่างคณะทำงาน และคณะครูโรงเรียนหลัก 67 มีหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ ศ.ดร.ไพรัช (มูลนิธิฯ) พล.ต.ท.ดร (มูลนิธิ ตชด.) อ.ดวงสมร (สสวท.) นางสุพร (กปร.) นายจันดา (ผอ. โรงเรียนหลัก 67) นางพุทธชาต ( สพฐ.) ดร. ชัยรัตน์ (ผอ.โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร) คุณยุวดี (สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์) ฯลฯ แบ่งการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผล 3 รูปแบบ ได้แก่ สังเกตการสอนในห้องเรียน … Read more

ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์

ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์   สถานที่ ณ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก (๖๗) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖o เครดิตโดย : nectec คลังภาพ : คลิก                    เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖o ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว โดยมีคณะผู้บริหารจากราชอาณาจักรไทยเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานประกอบด้วย ร.อ.ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี สํานักชลประทานที่ … Read more