TH  |  EN

โครงงานตู้ยาอัจฉริยะลดปัญหาอัลไซเมอร์ โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จ.แพร่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานตู้ยาอัจฉริยะลดปัญหาอัลไซเมอร์ โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จ.แพร่ ผู้จัดทำ สามเณรศุภเสกข์ อ่อนจันทร์ สามเณรเสฏฐวุฒิ อ่อนจันทร์ สามเณรปัญจพล บุญครอบ ครูที่ปรึกษา พระมหาพิพัฒน์ อภิวฑฺฒโน

โครงงานระบบอัจฉริยะวัดอุณหภูมิและจดจำใบหน้าอัตโนมัติ Smart Detector โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานระบบอัจฉริยะวัดอุณหภูมิและจดจำใบหน้าอัตโนมัติ Smart Detector โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ ผู้จัดทำ สามเณรอภิวัฒน์ บุญครอง สามเณรสุทธิเกียรติ ศิริวาริน สามเณรบวรชนก อรรถาฉาย ครูที่ปรึกษา นางสาวปวีณา จันทร์เพ็ง

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วย Kid-Bright โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วย Kid-Bright โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ ผู้จัดทำ สามเณรธนดล ทรวงทัพ สามเณรกิตติวินท์ วรเชษฐ ครูที่ปรึกษา นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์

โครงงานระบบแจ้งเตือนจุออันตรายสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานระบบแจ้งเตือนจุออันตรายสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ ผู้จัดทำ สามเณรธัมมาวุธ แก้วมงคล สามเณรพงศ์นริศ เสนาพันธ์ ครูที่ปรึกษา นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์

โครงงานระบบตรวจสอบการเข้าเรียนด้วยเทคนิคAI ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จ.ราชบุรี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานระบบตรวจสอบการเข้าเรียนด้วยเทคนิคAI ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จ.ราชบุรี ผู้จัดทำ นายบัลลังก์ ส่งกระสิน นายจตุพร ประมวล นายชัยพฤกษ์ ทองสุข ครูที่ปรึกษา นางสาวชมัยพร พัดลม

โครงงานสมุดบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา จ.ศรีสะเกษ

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานสมุดบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา จ.ศรีสะเกษ ผู้จัดทำ สามเณรฐิติกร เมืองห้าว สามเณรจักริน ศรีม่วง สามเณรนันทกานต์ จิตเรณู ครูที่ปรึกษา พระกิตติชัย กิตฺตชโย นางสาวภานิดา ดวนใหญ่