TH  |  EN

โครงงานทางม้าลายอัจฉริยะ ( Smart crosswalk )

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) ทางม้าลายอัจฉริยะ ( Smart crosswalk)โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้จัดทำเด็กชายดนัย เพิ่มทรัพย์เด็กชายณัฐภูมิ นพประเสริฐเด็กชายปิยพัทธ์ กติกา ครูที่ปรึกษานางสาวตติยา เตชานุเคราะห์นายทรงวิทย์ บุญภา

โครงงาน AI ตรวจสอบทะเบียนรถ ภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงาน AI ตรวจสอบทะเบียนรถ ภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย AI Check car registration Rajaprajanugroh 27 Nong khai ผู้จัดทำ นายศิรสิทธิ์ ทองพันลำ นางสาวชุติกาญจน์ โป๊ะประนม เด็กหญิงจริภิญญา ผ่านแสนเสาร์ ครูที่ปรึกษา นางสาวรุ่งนภา นาบง นายนวภพ เชื้อคำเพ็ง

โครงงานกระเป๋าเพื่อสุขภาพ (Healthy bag) โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จ.กทม

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานกระเป๋าเพื่อสุขภาพ (Healthy bag) โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จ.กทม ผู้จัดทำนางสาวนิวซัน ชาร์นเลียเด็กหญิงณัฐธยาน์ พรวิวัฒน์สุขเด็กหญิงชญานันท์ รัศมีโสภณ ครูที่ปรึกษานางสาวประพิณญา ทิพย์แสงนายวศิน แสงสิน

โครงงานตู้ยาอัจฉริยะลดปัญหาอัลไซเมอร์ โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จ.แพร่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานตู้ยาอัจฉริยะลดปัญหาอัลไซเมอร์ โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จ.แพร่ ผู้จัดทำ สามเณรศุภเสกข์ อ่อนจันทร์ สามเณรเสฏฐวุฒิ อ่อนจันทร์ สามเณรปัญจพล บุญครอบ ครูที่ปรึกษา พระมหาพิพัฒน์ อภิวฑฺฒโน

โครงงานSWCM Smart Box By KIDBRIGHT โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงาน SWCM Smart Box By KIDBRIGHT โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ผู้จัดทำ นายแปะดา คีรีรัตนไพบูลย์ นายกฤษณะ พลาพล เด็กชายภานุมาส ธุระมาล ครูที่ปรึกษา นายทศพล พงษ์นิกร นางสาวกนกวรรณ จุ่มปี

โครงงานระบบอัจฉริยะวัดอุณหภูมิและจดจำใบหน้าอัตโนมัติ Smart Detector โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานระบบอัจฉริยะวัดอุณหภูมิและจดจำใบหน้าอัตโนมัติ Smart Detector โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ ผู้จัดทำ สามเณรอภิวัฒน์ บุญครอง สามเณรสุทธิเกียรติ ศิริวาริน สามเณรบวรชนก อรรถาฉาย ครูที่ปรึกษา นางสาวปวีณา จันทร์เพ็ง

โครงงานเครื่องวัดพื้นที่ต่างระดับสําหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องวัดพื้นที่ต่างระดับสําหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ผู้จัดทำ นายบุญพิทักษ์ สายสุวรรณ นางสาวเรวดี ฝาชัยภูมิ นายศุภวัฒน์ พรมทา ครูที่ปรึกษา นายชาญสิปป์ ศิลารัตน์ นายวสิษฐ์พล ชมพูวงศ์

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วย Kid-Bright โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วย Kid-Bright โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ ผู้จัดทำ สามเณรธนดล ทรวงทัพ สามเณรกิตติวินท์ วรเชษฐ ครูที่ปรึกษา นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์

โครงงานราวตากผ้า โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัดปัตตานี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานราวตากผ้า โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัดปัตตานี ผู้จัดทำ เด็กหญิงยาสมีน สามะอาลี เด็กหญิงนัจญวา เจะสนิ นางสาวฟาเดียร์ เบญจลักษ์ ครูที่ปรึกษา นางสาวนูรฮูดา นิเส็น นางสาวอาอีเสาะ โตะโยะ

โครงงาน ถังขยะอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จ.นครปฐม

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) JC09 โครงงาน ถังขยะอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จ.นครปฐม ผู้จัดทำ นายรวีโรจน์ พลเจริญ นายนิธิ อ่อนกุล นายไวยวิทย์ ชาวเหนือ ครูที่ปรึกษา นายประภาส สถิตย์ นายราชวัฒน์ แฝงสมศรี