TH  |  EN

โครงงานระบบช่วยชีวิตอัจฉริยะ ด้วย AI (SOS AI : Save Our life Smart with AI) โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จังหวัด กทม.

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)  โครงงานระบบช่วยชีวิตอัจฉริยะ ด้วย AI (SOS AI : Save Our life Smart with AI)โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จังหวัด กทม. ผู้จัดทำนายจรุภัทร อิผาสุขนางสาวชนิดาภรณ์ มาตรวังแสงนางสาวอาภัสรา สูตรดำริห์วงศ์ ครูที่ปรึกษานางสาวพิชญา สุภาสวัสดิ์นางสาวกิตติยา จันดี https://youtu.be/4rhB7t2aKqw 

โครงงาน Smart Water Tank โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)  โครงงาน Smart Water Tankโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้จัดทำนางสาวภัทรภรณ์ บังคมธรรมนายนรวิชญ์ สุใจนายเก่ง ลุงคำ ครูที่ปรึกษานายพงศ์ชัย เชยโตนายยงยุทธ คำอ้วน https://youtu.be/eFwNYp3IN2I 

โครงงานเครื่องนับจำนวนสินค้าคงคลังด้วยเทคนิคการจำแนกภาพ Product Counting Machine โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องนับจำนวนสินค้าคงคลังด้วยเทคนิคการจำแนกภาพ Product Counting Machineโรงเรียนปรางค์กู่วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ผู้จัดทำสามเณรนิธิพัฒน์ บัวเขียวสามเณรณัฐกร แสงมาศสามเณรพีรภาส วิเศษชาติ ครูที่ปรึกษาพระสุรชัย อโรคานายสถาพร บุตตัสสะ https://www.youtube.com/watch?v=P0DiNM2JIcg

โครงงานเช็คชื่อเข้าทำวัตร (Check in tam wat) โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานเช็คชื่อเข้าทำวัตร (Check in tam wat)โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา สิงห์บุรี ผู้จัดทำสามเณรกฤษณ์ อุกฤษณ์สามเณรโชติภพ นามชาลีสามเณรกฤษณ์ อุกฤษณ์ ครูที่ปรึกษาสามเณรดนุวัฒน์ชัย เถาว์พันธ์ https://www.youtube.com/watch?v=aQzLNk7lOrc

โครงงานระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนและเก็บข้อมูลรถด้วย AI โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนและเก็บข้อมูลรถด้วย AI โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา ผู้จัดทำนายไชยวัฒน์ แซ่มัวนายชินวัฒน์ วัฒนศรพันธ์นายธีรภัทร ยอดมณีบรรพต ครูที่ปรึกษานายพงศ์ธร เปงวงศ์นายวีรพนธ์ พลเมฆ   https://youtu.be/MX38JKNB4ns?si=LPIY58JIUcCuyOQ3

โครงงานตู้เพาะเลี้ยงเห็ดแครง โรงเรียนต้นตันหยง จังหวัดนราธิวาส

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานตู้เพาะเลี้ยงเห็ดแครงโรงเรียนต้นตันหยง จังหวัดนราธิวาสร ผู้จัดทำนางสาวอัยร์นา อีแตบูละนางสาวอารีนา ตันหยงมัสนางสาววีดาด หะยีดาโอะ ครูที่ปรึกษานางสาวบารียะห์ เจ๊ะแล๊ะ https://www.youtube.com/watch?v=pFsLHjzlk3Y

โครงงานดวงตาที่สามเตือนภัยในที่เปลี่ยว โรงเรียนราชินี จังหวัด กทม.

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานดวงตาที่สามเตือนภัยในที่เปลี่ยวโรงเรียนราชินี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้จัดทำนางสาวภากมล สุอุทัยนางสาวสิริยากรณ์ ฉัตรแก้วนางสาวภัควลัญพญ์ หาญพงษ์ธรรม ครูที่ปรึกษานายอภิชาติ อินทนิน https://www.youtube.com/watch?v=y_UO42oYCis

โครงงานโปรแกรมแปลภาษามือ โรงเรียนราชินี จ.กทม

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานโปรแกรมแปลภาษามือโรงเรียนราชินี จ.กทม ผู้จัดทำนางสาวนปภา กายอรุณสุทธิ์นางสาวเขมณิจ จันทร์ทอนนางสาวปรียนันท์ มูลวิริยกิจครูที่ปรึกษานางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์