TH  |  EN

โครงงานควบคุมเตียงผู้ป่วยด้วย AI โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานควบคุมเตียงผู้ป่วยด้วย AIโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก ผู้จัดทำนายชยธร บันดาลพิภพนายวรพล หัวบือนายณัฐคนัย แก้วเจริญ ครูที่ปรึกษานายปรีชา ฟักตั้วนายกำธร ปีนตานายอดิศักดิ์ เป็งปิ้ง  

โครงงานระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยสัญญาณเสียง แสงและรายงานทางไลน์ อัตโนมัติโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ 2 ครั้ง( Double Check -Send to Line) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมรราช

17 ระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยสัญญาณเสียง แสงและรายงานทางไลน์ อัตโนมัติโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ 2 ครั้ง( Double Check -Send to Line) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมรราช https://www.youtube.com/watch?v=n4UTgViwfQA&ab_channel=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%91%E0%B9%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8Aระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยสัญญาณเสียง แสงและรายงานทางไลน์ อัตโนมัติ โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ 2 ครั้ง( Double Check -Send to Line)    รายชื่อผู้เขียน 1) นายนาคราช ขุนบุญจันทร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6. 2) นายปรเมศวร์ ศรีแก้ว ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6. 3) นายพิสิฏฐ์ สุขทองตี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5. 4) นายธีรภัทร พลายแก้ว ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4. อาจารย์ที่ปรึกษา   … Read more

โครงงานหมวกกันน็อคระบบ AI (Smart AI Helmet) โรงเรียนรําชประชํานุเครําะห์ 54 จังหวัดอ ํานําจเจริญ

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงาน หมวกกันน็อคระบบ AI (Smart AI Helmet) โรงเรียนรําชประชํานุเครําะห์ 54 จังหวัดอ ํานําจเจริญ ผู้จัดทำ นางสาวปัญจมาพร ลีลาบุตร นายรุ่งตะวัน ทาคำวงศ์ นายสุชานันท์ ศรีริต ครูที่ปรึกษา นางสาววัชราภรณ์ แดงอาจ นายสิทธิพล ใจตรง

โครงงานฟาร์มอัตโนมัติ Automatic Farm โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานฟาร์มอัตโนมัติ Automatic Farm โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่รี ผู้จัดทำสามเณรศุภชัย อามาตมนตรีสามเณรอานุภาพ อิ่มใจสามเณรธนกร จันทิมา ครูที่ปรึกษานางสาวเบญจมาศ หงษ์ห้า  

โครงงานท่องเที่ยวปลอดภัยอุ่นใจทะเลบัวแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานท่องเที่ยวปลอดภัยอุ่นใจทะเลบัวแดงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ผู้จัดทำนางสาวสุภาวดี เพียอินนายรัชชานนท์ ในโนนนายธีรภัทร ถินแดง ครูที่ปรึกษานางสาวกรรณิกา แดงนานางสาวอรทัย บุญธรรม   

โครงงานน้องซูซี่ยินดีต้อนรับ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานน้องซูซี่ยินดีต้อนรับ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้จัดทำนายกุมภา ศรีศิรินายวีระพัฒน์ คล้ายสุบรรณนายสุรัตน์ ถาบุญเรือง ครูที่ปรึกษานายธนชัย นพวัฒน์นางสาวนวลชนก นิลขำ https://www.youtube.com/watch?v=xtF1F1vDNSw

โครงงานกล่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ AI Smart Control โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)  โครงงานกล่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ AI Smart Control โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้จัดทำ นายเอกพล ลักษณาการ นายทีโอ๊ะ คีรีรัตนไพบูลย์ นางสาวชลธิชา หม่อโป๊ะกู่ ครูที่ปรึกษา นายสืบศักดิ์ จอมธรรม นางสาวธัญทิพย์ จันทร์มะโน

โครงงานระบบช่วยชีวิตอัจฉริยะ ด้วย AI (SOS AI : Save Our life Smart with AI) โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จังหวัด กทม.

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)  โครงงานระบบช่วยชีวิตอัจฉริยะ ด้วย AI (SOS AI : Save Our life Smart with AI)โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จังหวัด กทม. ผู้จัดทำนายจรุภัทร อิผาสุขนางสาวชนิดาภรณ์ มาตรวังแสงนางสาวอาภัสรา สูตรดำริห์วงศ์ ครูที่ปรึกษานางสาวพิชญา สุภาสวัสดิ์นางสาวกิตติยา จันดี https://youtu.be/4rhB7t2aKqw 

โครงงาน Smart Water Tank โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)  โครงงาน Smart Water Tankโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้จัดทำนางสาวภัทรภรณ์ บังคมธรรมนายนรวิชญ์ สุใจนายเก่ง ลุงคำ ครูที่ปรึกษานายพงศ์ชัย เชยโตนายยงยุทธ คำอ้วน https://youtu.be/eFwNYp3IN2I 

SC27 โครงงานฟาร์มอัตโนมัติ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานฟาร์มอัตโนมัติโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ ผู้จัดทำสามเณรธนวัฒน์ ไชยวุฒิสามเณรสิทธิพร สิทธิ ครูที่ปรึกษานางสาววราภรณ์ ลือยศนางสาวรุ่งนภา หาญยุทธ https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tkgS8sMDMr4&fbclid=IwAR08C9Q809Bf3sAT5GSe2XXwosLchEUusaBc9Zzi7dRjkBTx7CCwOHdKnTM