TH  |  EN

21 โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

21 โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ https://youtu.be/IFsF7sxG4VE เครดิตโดย  โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ โดย โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก (ณ ปี 2559)จัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)