TH  |  EN

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน

 อบรมการต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์ค่าย2      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดค่ายครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 “หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์” โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับครูและนักเรียนที่ได้ทำผลิตภัณฑ์อาหาร ในเรื่องของการทำบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า การวางแผนธุรกิจและการตลาดสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 81 คน (ครู 23 คน, นักเรียน 58 คน) จาก 12 โรงเรียน

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design: SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) ภาคเรียนที่ 2 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

  ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาระดับปริญญาเอกณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์(Singapore University of Technology and Design: SUTD)สาธารณรัฐสิงคโปร์ ปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) ภาคเรียนที่ 2ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ      ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design: SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่ บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design: SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 2 … Read more

อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ป.1) เรื่องการสืบเสาะเกี่ยวกับร่างกาย

อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับปฐมวัย) เรื่องการสืบเสาะเกี่ยวกับร่างกาย      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับประถมศึกษา) เรื่อง การสืบเสาะเกี่ยวกับร่างกาย ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 68-302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาครูเกี่ยวกันแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่อง การสืบเสาะเกี่ยวกับร่างกาย เช่น กิจกรรมทดสอบความรู้สึก กิจกรรมไม่เห็น ไม่ได้ยิน กิจกรรมลายนิ้วมือ เป็นต้น และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการทำโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมดังกล่าวมีครูเข้าอบรม 26 คน จาก 10 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนกพร ธีระกุลและคณะ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมเป็นคณะวิทยากรในการจัดอบรมดังกล่าว

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่ง KidBright

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. อพวช. และ สพฐ. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อวางรากฐานและสร้างกลไกในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้อย่างกว้างขวาง กิจกรรมค่ายจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อพวช. คลองห้า จังหวัดปทุมธานี ใช้รูปแบบการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหลากหลายหัวข้อ สำหรับครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น สร้างความสนุกสนานและสอดแทรกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

  ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ ตามที่มีประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐ รัสเชีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโฑ หลักสูตรภาษาอังกฤษไปแล้วนั้น บัดนี้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สโกลโกโว (Skolkovo Institute … Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ   ตามที่มีประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ และประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง เปลี่ยนวันที่ปิดรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สำหรับบุคคลที่สนใจสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ … Read more

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

    ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ครั้งที่ 2)   ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีประกาศ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีทุนจำนวน 3 ทุน โดยกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ภายในวันที่ … Read more

09 โครงงานระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าในอาคารด้วย Smart Phone

09 โครงงานระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าในอาคารด้วย Smart Phone https://youtu.be/SdAsmh20uzY เครดิตโดย  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง จัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่้อเด็กพิการและเด็กป่วย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเด็กพิการและเด็กป่วย เมื่อ : 24 ก.ค. 2560 สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม. จัดโดย : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Youtube : MOST NEWS ออกอากาศ 26/07/2560 ช่วงที่ 1 News Update เริ่มนาทีที่ 14.05 – 22.55 (ความยาว 8.50 นาที)