TH  |  EN

ค่าย 1 “จุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์” รุ่นที่ 5

 ค่าย 1 “จุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์” ภายใต้โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร รุ่นที่ 5 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดค่าย 1 “จุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์” ภายใต้โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร รุ่นที่ 5 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์อาหาร สร้างแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมอาหาร กระบวนการผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น ตลอดจนจัดทำข้อเสนอโครงงานเพื่อเตรียมส่งประกวด ได้ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการ 147 คน ประกอบด้วยครู 51 คน … Read more

กิจกรรมอบรมครูที่ปรึกษาโครงงาน (ผ่านระบบออนไลน์) “การสร้างไอเดียนวัตกรรมอาหารและการวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ”

 กิจกรรมอบรมครูที่ปรึกษาโครงงาน (ผ่านระบบออนไลน์) “การสร้างไอเดียนวัตกรรมอาหารและการวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ”     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมอบรมครูที่ปรึกษาโครงงาน (ผ่านระบบออนไลน์) “การสร้างไอเดียนวัตกรรมอาหารและการวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ”โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ในวันที่ 18 และ 25 มกราคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของครูที่ปรึกษาของโรงเรียนที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2567 ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถให้คำปรึกษานักเรียน เกี่ยวกับแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารและการวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ ในการทำโครงงานได้ และได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ในปี 2567 มีครูที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 59 คน จาก 22 โรงเรียน

ค่าย 2 หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์” และ จัดกิจกรรม Show & Share 2023 ผลงานนวัตกรรมอาหาร

 ค่าย 2 หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์” และ จัดกิจกรรม Show & Share 2023 ผลงานนวัตกรรมอาหาร       มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดค่าย 2 หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์” และ จัดกิจกรรม Show & Share 2023 ผลงานนวัตกรรมอาหาร ภายใต้โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับครูและนักเรียนที่ได้ทำผลิตภัณฑ์อาหาร ในเรื่องการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การออกแบบโมเดลธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและการตลาดสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ฯลฯ และเปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอผลงานในเวที Show&Share 2023 ผลงานนวัตกรรมอาหาร กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการ 85 คน ประกอบด้วยครู … Read more

กิจกรรม “คลินิคโครงงานและการนำเสนอผลงาน (ผ่านระบบออนไลน์)”

 กิจกรรม “คลินิคโครงงานและการนำเสนอผลงาน (ผ่านระบบออนไลน์)” มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม “คลินิคโครงงานและการนำเสนอผลงาน (ผ่านระบบออนไลน์)” ภายใต้โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ในวันที่ 8 และ 13 พฤศจิกายน 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงานของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุน ให้ความรู้เพิ่มเติมและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหารที่นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริงเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงจนเกิดผลตามแผนงานที่กำหนด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 85 คน ประกอบด้วนักเรียน 60 คน และครู 25 คน จาก 12 โรงเรียน

ค่าย 1 จุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์ฯ รุ่นที่ 4

 ค่าย 1 จุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์ฯ รุ่นที่ 4     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดค่าย ๑ “จุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์” ภายใต้โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์อาหาร สร้างแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมอาหาร กระบวนการผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น ตลอดจนจัดทำข้อเสนอโครงงานเพื่อเตรียมส่งประกวด ได้ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการ 85 คน ประกอบด้วยครู 25 คน และ นักเรียน 60 คน จาก 12 โรงเรียน  

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน

 อบรมการต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์ค่าย2      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดค่ายครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 “หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์” โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับครูและนักเรียนที่ได้ทำผลิตภัณฑ์อาหาร ในเรื่องของการทำบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า การวางแผนธุรกิจและการตลาดสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 81 คน (ครู 23 คน, นักเรียน 58 คน) จาก 12 โรงเรียน

กิจกรรม “คลีนิคโครงงาน และการนำเสนอผลงาน (ผ่านระบบออนไลน์)”

 กิจกรรม “คลีนิคโครงงาน และการนำเสนอผลงาน (ผ่านระบบออนไลน์)”      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรม “คลีนิคโครงงาน และการนำเสนอผลงาน (ผ่านระบบออนไลน์)” ในวันที่ 29 กันยายน 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหารของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุน ให้ความรู้เพิ่มเติมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำโครงงานจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและครูที่ปรึกษาโครงงาน ประจำปี ๒๕๖๕ ในโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้ารวมกิจกรรม 86 คน (ครู 24 คน , นักเรียน 62 คน)

ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดค่ายครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 “ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์” ในโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์อาหาร สร้างแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมอาหาร กระบวนการผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น ตลอดจนจัดทำข้อเสนอโครงงานเพื่อเตรียมส่งประกวดในเวทีต่างๆ ได้ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 90 คน (ครู 25 คน, นักเรียน 65 คน) จาก 12 โรงเรียน

จัดอบรมหลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์” (ออนไลน์)

จัดอบรมหลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์” (ออนไลน์)             มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดค่ายครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ค่าย“หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์” (ออนไลน์) ในโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 20 และ 22 ธันวาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดให้ครูและเยาวชนในชนบท ที่มีพื้นฐานด้าน e-Commerce และ/หรือ เยาวชนที่ได้รับการพัฒนาเรื่องสะเต็มศึกษาแล้ว ให้มีความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนความรู้ทางธุรกิจ เพื่อนำมาบูรณาการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างนวัตกรรมที่พัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนวัตกรรมมาผลิตเป็นสินค้าของโรงเรียน ตลอดจนมีโอกาสเข้าร่วมเวทีแข่งขันการทำโครงงานด้านอาหาร ด้านการเป็นผู้ประกอบการ ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 81 จาก 12 โรงเรียน (ครู 21 คน, นักเรียน 60 คน) … Read more

ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์

ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัด “ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์” ระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 56 จาก 9 โรงเรียน (ครู 11 คน, นักเรียน 45 คน) Facebook | คลิก