ค่าย 1 จุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์ฯ รุ่นที่ 4

 ค่าย 1 จุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์ฯ รุ่นที่ 4     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดค่าย ๑ “จุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์” ภายใต้โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์อาหาร สร้างแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมอาหาร กระบวนการผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น ตลอดจนจัดทำข้อเสนอโครงงานเพื่อเตรียมส่งประกวด ได้ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการ 85 คน ประกอบด้วยครู 25 คน และ นักเรียน 60 คน จาก 12 โรงเรียน  

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน

 อบรมการต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์ค่าย2      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดค่ายครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 “หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์” โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับครูและนักเรียนที่ได้ทำผลิตภัณฑ์อาหาร ในเรื่องของการทำบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า การวางแผนธุรกิจและการตลาดสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 81 คน (ครู 23 คน, นักเรียน 58 คน) จาก 12 โรงเรียน

หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์”

โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร   กิจกรรมและกำหนดการค่าย 2 ประจำปี 2564 (ออนไลน์) หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์” โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฅวันที่ 20 และ 22 ธันวาคม 2564 —————————————————————– กลุ่มเป้าหมาย: ครูและนักเรียนในโรงเรียนชนบท (ในโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท และ/หรือ ในโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ สวทช. ได้ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1)      เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2)      นักเรียนมีจำนวนสมาชิก 5 คนต่อทีม (ไม่รวมอาจารย์ที่ปรึกษา) โดยต้องมีสมาชิกในทีมอย่างน้อย ๓ คน 3)      อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1-2 คน รายละเอียดหลักสูตร: 1)      การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์เพื่อการควบคุมคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 2)      การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับเชิงพาณิชย์ 3)      ระเบียบการแสดงฉลากและโภชนาการ 4)      วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ และปฏิบัติการคำนวณฉลากโภชนาการ 5)      ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ และการวางแผนธุรกิจโดยใช้ Business Model Canvas 6)      กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และการตลาดสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ 7)     ปฏิบัติการการนำ Business Model Canvas มาประยุกต์เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด   กำหนดการอบรม   … Read more

ครั้งที่ 1: คลีนิคโครงงาน (ผ่านระบบออนไลน์)

โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร กิจกรรมและกำหนดการ ครั้งที่ 1: คลีนิคโครงงาน (ผ่านระบบออนไลน์) โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ประจำปี 2565 โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ———————————————————– วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านอาหารของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุน 2 ให้ความรู้เพิ่มเติมและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหารที่นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริงเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงจนเกิดผลตามแผนงานที่กำหนด กลุ่มเป้าหมาย ž  ครูและนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ประจำปี 2565  ในโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร จำนวน 12 ทีม จาก 12 โรงเรียน ห้องที่ 1 อาหารหมัก  (คลิกชื่อทีมเพื่อดูการอบรมย้อนหลัง) อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญที่จะร่วมให้คำแนะนำ : 1) ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา        2) ผศ.ดร.นวพร ลาภส่งผล            3) ดร.ขวัญใจ กลิ่นจงกล         4) ดร.สายฝน โพธิสุวรรณ                        5) ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ               6) ผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์          7) อ.อภิเดช พงษ์ประจักษ์ เวลา ชื่อทีม โรงเรียน/จังหวัด อาจารย์ที่ปรึกษา 09.00 – 10.00 น. มหัศจรรย์ส้มตีนวัว ราชประชานุเคราะห์ 53 ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา ผศ.ดร.นวพร ลาภส่งผล 10.00 … Read more

กิจกรรม “คลีนิคโครงงาน และการนำเสนอผลงาน (ผ่านระบบออนไลน์)”

 กิจกรรม “คลีนิคโครงงาน และการนำเสนอผลงาน (ผ่านระบบออนไลน์)”      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรม “คลีนิคโครงงาน และการนำเสนอผลงาน (ผ่านระบบออนไลน์)” ในวันที่ 29 กันยายน 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหารของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุน ให้ความรู้เพิ่มเติมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำโครงงานจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและครูที่ปรึกษาโครงงาน ประจำปี ๒๕๖๕ ในโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้ารวมกิจกรรม 86 คน (ครู 24 คน , นักเรียน 62 คน)

การจัดทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร

โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร   กิจกรรมและกำหนดการอบรม (แบบออนไลน์)การจัดทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหารโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ประจำปี 2564ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564 และ วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ———————————————————–   วัตถุประสงค์      เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหารของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุน      ให้ความรู้เพิ่มเติมและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหารที่นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริงเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงจนเกิดผลตามแผนงานที่กำหนด   กลุ่มเป้าหมาย            ครูและนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ประจำปี 2564  ในโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร จำนวน 11 ทีม จาก 10 โรงเรียน   ตารางกิจกรรม วันที่ กิจกรรม 7 กรกฎาคม 2564 ประกาศผลรายชื่อโครงงานที่ได้รับการสนับสนุนทุน 17 กรฏาคม 2564 ส่งข้อเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร์อาหารและผลการทดลองเบื้องต้น (preliminary study) พร้อมส่ง PowerPoint สำหรับนำเสนอ ที่ e-mail srs@nstda.or.th  (ส่งก่อนอบรมออนไลน์ 7 วัน) 23 กรกฎาคม 2564 Online session ครั้งที่ 1 : นำเสนอ ร่างข้อเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร์อาหารและผลการทดลองเบื้องต้น (preliminary study) และนำผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้น มานำเสนอประกอบ  … Read more

ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดค่ายครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 “ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์” ในโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์อาหาร สร้างแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมอาหาร กระบวนการผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น ตลอดจนจัดทำข้อเสนอโครงงานเพื่อเตรียมส่งประกวดในเวทีต่างๆ ได้ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 90 คน (ครู 25 คน, นักเรียน 65 คน) จาก 12 โรงเรียน

ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์

 ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์)โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหารระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2564ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     วันที่ 9  มิถุนายน 2564 เอกสารประกอบการบรรยายค่าย Food Projects 2021 | บรรยากาศการอบรม |    บรรยายเรื่อง “กระบวนการวางแผนระเบียบวิธีการทดลอง” | VDO |โดย ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ ไฟล์    บรรยายเรื่อง “กระบวนการผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น”• ไฮโดรคอลลอยด์….ผู้ช่วยในกระบวนการผลิตอาหาร  | VDO |โดย ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดร.พีรพงศ์ งามนิคม คณะเทคโนโลยีเกษตร • การพัฒนาสูตรอาหารให้เป๊ะ..…ชิมแล้วปัง | VDO01 | VDO02 |โดย ดร.ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 10  มิถุนายน 2564       บรรยายเรื่อง “กระบวนการผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น” … Read more

จัดอบรมหลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์” (ออนไลน์)

จัดอบรมหลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์” (ออนไลน์)             มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดค่ายครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ค่าย“หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์” (ออนไลน์) ในโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 20 และ 22 ธันวาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดให้ครูและเยาวชนในชนบท ที่มีพื้นฐานด้าน e-Commerce และ/หรือ เยาวชนที่ได้รับการพัฒนาเรื่องสะเต็มศึกษาแล้ว ให้มีความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนความรู้ทางธุรกิจ เพื่อนำมาบูรณาการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างนวัตกรรมที่พัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนวัตกรรมมาผลิตเป็นสินค้าของโรงเรียน ตลอดจนมีโอกาสเข้าร่วมเวทีแข่งขันการทำโครงงานด้านอาหาร ด้านการเป็นผู้ประกอบการ ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 81 จาก 12 โรงเรียน (ครู 21 คน, นักเรียน 60 คน) … Read more

ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์

ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัด “ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์” ระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 56 จาก 9 โรงเรียน (ครู 11 คน, นักเรียน 45 คน) Facebook | คลิก