TH  |  EN

19 โครงงานหุ่นยนต์ตรวจจับแก๊สรั่ว

19 โครงงานหุ่นยนต์ตรวจจับแก๊สรั่ว https://youtu.be/acLxFAQu4C4 เครดิตโดย  โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายกจัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

18 โครงงานนาฬิกาเตือนความจำ

18 โครงงานนาฬิกาเตือนความจำ https://youtu.be/7L2Vom7gNtY เครดิตโดย  โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายกจัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

17 โครงงานโดรนกู้ภัย

17 โครงงานโดรนกู้ภัย https://youtu.be/E12YZr0mwDM เครดิตโดย  โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายกจัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

16 โครงงานแว่นตาเพื่อคนพิการทางสายตา

16 โครงงานแว่นตาเพื่อคนพิการทางสายตา https://youtu.be/AKB_lnlGCgU เครดิตโดย  โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายกจัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

15 โครงงานคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ

15 โครงงานคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ https://youtu.be/AIo8AEeZAkg เครดิตโดย  โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายกจัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

14 โครงงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องคัดแยกมังคุด

14 โครงงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องคัดแยกมังคุด https://youtu.be/5JK4-YxPZdo เครดิตโดย  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรีจัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

13 โครงงานเครื่องดักจับควันบุหรี่ในห้องน้ำ

13 โครงงานเครื่องดักจับควันบุหรี่ในห้องน้ำ https://youtu.be/ulG1LGaBsZg เครดิตโดย  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาสจัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

12 โครงงานราวตากผ้าอัตโนมัติ

12 โครงงานราวตากผ้าอัตโนมัติ https://youtu.be/12DYGtuQilI เครดิตโดย  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

11 โครงงานเครื่องไล่ค้างคาวอัตโนมัติ

11 โครงงานเครื่องไล่ค้างคาวอัตโนมัติ https://youtu.be/Ncdpev7fRT8 เครดิตโดย  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่จัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

10 โครงงานตู้เก็บของอัตโนมัติ

10 โครงงานตู้เก็บของอัตโนมัติ https://youtu.be/rCbQJQJfhSQ เครดิตโดย  โรงเรียนต้นตันหยง จังหวัดนราธิวาสจัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)