TH  |  EN

22 โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู

22 โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู https://youtu.be/7jaxPkKwOPI เครดิตโดย  โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู โดย โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก (ณ ปี 2559)จัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

21 โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

21 โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ https://youtu.be/IFsF7sxG4VE เครดิตโดย  โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ โดย โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก (ณ ปี 2559)จัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

คณะผู้บริหารสถาบันกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุน “กิจกรรมสนับสนุนทุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบท”

คณะผู้บริหารสถาบันกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุน“กิจกรรมสนับสนุนทุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบท” https://youtu.be/HLkCoJOU9sw เครดิตโดย สำนักข่าวไทยoriginal link : คลิก เมื่อ : วันที่  3 สิงหาคม 2559สถานที่ : อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดาจัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้คณะผู้บริหารสถาบันกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุน “กิจกรรมสนับสนุนทุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบท” เป็นเงิน 600,000 บาท         มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำ “กิจกรรมสนับสนุนทุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบท” ขึ้นเพื่อสนับสนุนทุนให้นักเรียนในโรงเรียนชนบท … Read more

Show & Share 2013 โครงงานวิทยาศาสตร์/สิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์

Show & Share 2013 โครงงานวิทยาศาสตร์/สิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์ https://youtu.be/2yCux2wiz6g          บรรยากาศการนำเสนอและประกวดผลงาน “โครงงานวิทยาศาสตร์/สิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ กรุงเทพมหานคร