TH  |  EN

ตู้อบแห้งอัจฉริยะ (Genius Drying Machine : GDM) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น)  โครงงานตู้อบแห้งอัจฉริยะ(Genius Drying Machine : GDM)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ผู้จำทำโครงงานเด็กหญิงวรัทยา โสภาพเด็กชายธนวัฒน์ เครือโสมเด็กหญิงสุชานาฎ วราพุฒ ครูที่ปรึกษานางสาวภัทรานิษฐ์ ปาคำทองนายพงศธร ตุละวิภาค  

โครงงานการพัฒนาโรงเรือนเพาะต้นอ่อนทานตะวันแบบอัตโนมัติด้วยบอร์ดคิดไบร์ท โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จ.กทม

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานการพัฒนาโรงเรือนเพาะต้นอ่อนทานตะวันแบบอัตโนมัติด้วยบอร์ดคิดไบร์ทโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กทม ผู้จำทำโครงงานนางสาวอรรัมภา มาลัยหวลนางสาวกัญจนลักษณ์ นันทะเพ็ชรเด็กชายจิรัฏฐ์ มาเที่ยง ครูที่ปรึกษานางสาวพัชรินทร์ โกวิทนิธิกุลนางสาวพิชญา สุภาสวัสดิ์ https://youtu.be/cIoZ96VgcxQ

โครงงานการพัฒนาเครื่องตรวจโรคใบข้าวโพดด้วยระบบ AI โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานการพัฒนาเครื่องตรวจโรคใบข้าวโพดด้วยระบบ AIโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้จัดทำเด็กชายจักรพงษ์ พงษ์พรตนายฤทธิศักดิ์ สาริกาพันธ์นางสาวณัฐนรี แก้วโมรา ครูที่ปรึกษานายอิสราพงศ์ กิจรุ่งวัฒนากรนางสาวสุกัญญา อุพัมมา https://youtu.be/FP9OXz2UFio?si=IweIlC2uqktLnyPY