TH  |  EN

ตู้อบแห้งอัจฉริยะ (Genius Drying Machine : GDM) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น)  โครงงานตู้อบแห้งอัจฉริยะ(Genius Drying Machine : GDM)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ผู้จำทำโครงงานเด็กหญิงวรัทยา โสภาพเด็กชายธนวัฒน์ เครือโสมเด็กหญิงสุชานาฎ วราพุฒ ครูที่ปรึกษานางสาวภัทรานิษฐ์ ปาคำทองนายพงศธร ตุละวิภาค  

โครงงานโรงเพาะไมโครกรีน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น)  โครงงาน โรงเพาะไมโครกรีนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ ผู้จำทำโครงงานนางสาววลัยภรณ์ สายชลศรีจินดาเด็กหญิงบุญญาลักษณ์ รักสีขาวเด็กหญิงอัจฉรา เวียงคำฟ้า> ครูที่ปรึกษานางกรรณิการ์ สีนวลตานางสาวสมฤทัย ไชยขันธ์  

โครงงานปั้มน้ำอัตโนัมัติ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต จ.น่าน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานเครื่องแยกคัดแยกมะเขือเทศราชินี โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี ผู้จำทำโครงงาน สามเณรกิตติศักดิ์ จะหลาบหลอง สามเณรสมหวัง เบ้าคำ สามเณรสายชล สุขสงวน ครูที่ปรึกษา นายพีรภัทร์ ตรงดี นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ  

โครงงานการพัฒนาโรงเรือนเพาะต้นอ่อนทานตะวันแบบอัตโนมัติด้วยบอร์ดคิดไบร์ท โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จ.กทม

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานการพัฒนาโรงเรือนเพาะต้นอ่อนทานตะวันแบบอัตโนมัติด้วยบอร์ดคิดไบร์ทโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กทม ผู้จำทำโครงงานนางสาวอรรัมภา มาลัยหวลนางสาวกัญจนลักษณ์ นันทะเพ็ชรเด็กชายจิรัฏฐ์ มาเที่ยง ครูที่ปรึกษานางสาวพัชรินทร์ โกวิทนิธิกุลนางสาวพิชญา สุภาสวัสดิ์ https://youtu.be/cIoZ96VgcxQ

โครงงานโรงเพาะพันธุ์เมล็ดพริกอัตโนมัติ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต จังหวัดน่าน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานเครื่องแยกคัดแยกมะเขือเทศราชินี โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี ผู้จำทำโครงงาน สามเณรธนกร โพธิ์ปรึก สามเณรวิญญููู ฤทธิ์เนติกุล สามเณรสุทธิภัทร รักษา ครูที่ปรึกษา นางสาวรุ่งนภา หาญยุทธ นางสาววราภรณ์ ลือยศ  

โครงงานเครื่องแยกคัดแยกมะเขือเทศราชินี โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานเครื่องแยกคัดแยกมะเขือเทศราชินีโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี ผู้จำทำโครงงานสามเณรกิตติศักดิ์ จะหลาบหลองสามเณรสมหวัง เบ้าคำสามเณรสายชล สุขสงวน ครูที่ปรึกษานายพีรภัทร์ ตรงดีนางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ   https://www.youtube.com/watch?v=tZo3MdjAEIA

โครงงานระบบตรวจจับนกเพื่อป้องกันการทำลายสวนข้าวโพด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานระบบตรวจจับนกเพื่อป้องกันการทำลายสวนข้าวโพดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์ ผู้จำทำโครงงานเด็กหญิงหิรินยา อรุณเด็กหญิงณัฐณิชา โสมงคลเด็กหญิงณัฐฐาพร มาตรา ครูที่ปรึกษานายวิทวัส นาคดีว่าที่ร้อยตรีวาริน สมัญญา   https://youtu.be/uZMTYvTa7oE

โครงงานฟาร์มเลี้ยงไก่ระบบปิด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานฟาร์มเลี้ยงไก่ระบบปิดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร ผู้จำทำโครงงานนางสาวศดานันท์ โกรพิมายนางสาวกัณฐิกา เถาพันธ์ ครูที่ปรึกษานายสานิต โลบภูเขียวนายวุฒิพงษ์ จิตอาคะ   https://youtu.be/oiU3N_A28BY

โครงงานระบบคัดแยกผลไม้สุกดิบโดยใช้เทคโนโลยี Computer Vision โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานระบบคัดแยกผลไม้สุกดิบโดยใช้เทคโนโลยี Computer Visionโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา ผู้จำทำโครงงานเด็กชายธนกฤต มวยลีนายอินทัช สิงห์เรืองเด็กชายทวีชัย แซ่ย่าง ครูที่ปรึกษานายพงศ์ธร เปงวงศ์นายวีรพนธ์ พลเมฆ   https://youtu.be/L1C1VXWTY0E?si=tWKHgL0jeVHVRTVL

โครงงานระบบจัดการแปลงเกษตรอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานระบบจัดการแปลงเกษตรอัจฉริยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จัดทำโดยเด็กชายณัฐพงค์ เพชรบ้านนาเด็กชายพงษ์พิพัฒน์ จันทร์รอดเด็กชายธีรภัทร อุดมศรี ครูที่ปรึกษานางสาวเสาวภา โสดานายกิตติภัฎ กมลานันทวงศ์ https://www.youtube.com/watch?v=oT8Uj4zA0nI