TH  |  EN

โครงงานโรงเพาะไมโครกรีน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น)  โครงงาน โรงเพาะไมโครกรีนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ ผู้จำทำโครงงานนางสาววลัยภรณ์ สายชลศรีจินดาเด็กหญิงบุญญาลักษณ์ รักสีขาวเด็กหญิงอัจฉรา เวียงคำฟ้า> ครูที่ปรึกษานางกรรณิการ์ สีนวลตานางสาวสมฤทัย ไชยขันธ์  

โครงงานโรงเพาะพันธุ์เมล็ดพริกอัตโนมัติ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต จังหวัดน่าน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานเครื่องแยกคัดแยกมะเขือเทศราชินี โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี ผู้จำทำโครงงาน สามเณรธนกร โพธิ์ปรึก สามเณรวิญญููู ฤทธิ์เนติกุล สามเณรสุทธิภัทร รักษา ครูที่ปรึกษา นางสาวรุ่งนภา หาญยุทธ นางสาววราภรณ์ ลือยศ  

โครงงานระบบคัดแยกผลไม้สุกดิบโดยใช้เทคโนโลยี Computer Vision โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานระบบคัดแยกผลไม้สุกดิบโดยใช้เทคโนโลยี Computer Visionโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา ผู้จำทำโครงงานเด็กชายธนกฤต มวยลีนายอินทัช สิงห์เรืองเด็กชายทวีชัย แซ่ย่าง ครูที่ปรึกษานายพงศ์ธร เปงวงศ์นายวีรพนธ์ พลเมฆ   https://youtu.be/L1C1VXWTY0E?si=tWKHgL0jeVHVRTVL

โครงงานคัดเเยกสีมะเขือเทศอัตโนมัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จ.นราธิวาส

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานคัดเเยกสีมะเขือเทศอัตโนมัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จ.นราธิวาส ผู้จัดทำ นางสาวชีรีน ยุพากมล เด็กหญิงกวินทิพย์ ยุพากมล เด็กชายสรวิชญ์ ศรีสังข์ ครูที่ปรึกษา นายสมคิด ต้ายไธสง นายอัฟฮัม วาหะ

โครงงานรปค48 เกษตร สมาร์ทคิดส์ (RPG48 Smart Farm Smart Kids) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จ.จันทบุรี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานรปค48 เกษตร สมาร์ทคิดส์ (RPG48 Smart Farm Smart Kids)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี ผู้จัดทำเด็กหญิงธัญพร ทองสาเด็กชายนราธิป เสาวรสเด็กชายบุรัสกร ชอบชน ครูที่ปรึกษานางสาวเบญจวรรณ สังวังนายสิรวิชญ์ ษรจันทร์ศรี https://youtu.be/vHg7ZYfEHu4