TH  |  EN

โครงงานกระเป๋าเพื่อสุขภาพ (Healthy bag) โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จ.กทม

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานกระเป๋าเพื่อสุขภาพ (Healthy bag) โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จ.กทม ผู้จัดทำนางสาวนิวซัน ชาร์นเลียเด็กหญิงณัฐธยาน์ พรวิวัฒน์สุขเด็กหญิงชญานันท์ รัศมีโสภณ ครูที่ปรึกษานางสาวประพิณญา ทิพย์แสงนายวศิน แสงสิน

โครงงานSWCM Smart Box By KIDBRIGHT โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงาน SWCM Smart Box By KIDBRIGHT โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ผู้จัดทำ นายแปะดา คีรีรัตนไพบูลย์ นายกฤษณะ พลาพล เด็กชายภานุมาส ธุระมาล ครูที่ปรึกษา นายทศพล พงษ์นิกร นางสาวกนกวรรณ จุ่มปี

โครงงาน ถังขยะอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จ.นครปฐม

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) JC09 โครงงาน ถังขยะอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จ.นครปฐม ผู้จัดทำ นายรวีโรจน์ พลเจริญ นายนิธิ อ่อนกุล นายไวยวิทย์ ชาวเหนือ ครูที่ปรึกษา นายประภาส สถิตย์ นายราชวัฒน์ แฝงสมศรี