TH  |  EN

โครงงานเครื่องตรวจวัดมลพิษอากาศที่เกิดจากโรงงานปาล์ม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องตรวจวัดมลพิษอากาศที่เกิดจากโรงงานปาล์ม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ ผู้จัดทำ นางสาวสุติมา ปัสฉา นางสาวโสรยา แดงขาว นางสาวลักษณพร คงเนียม ครูที่ปรึกษา นางสาวเสาวภา โสดา นายพัทธดนย์ กันธะรส  

โครงงานเครื่องบำบัดน้ำเสียและแจ้งเตือนค่าฝุ่นควันในอากาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องบำบัดน้ำเสียและแจ้งเตือนค่าฝุ่นควันในอากาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จ.สกลนคร ผู้จัดทำ นางสาวอุไรวรรณ กลิ่นเลี้ยม นางสาวอนุสรา อุปชา นายณัฐพัฒ นัยเนตร ครูที่ปรึกษา นายสานิต โลบภูเขียว นางจาริยา เส็งตากแดด

โครงงานเครื่องบำบัดน้ำเสีย พลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรียนบากงพิทยา จังหวัดปัตตานี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องบำบัดน้ำเสีย พลังงานแสงอาทิตย์ ผู้จัดทำนายตูแวมูฮำหมัดเฟาซัน ยามานายอูบัยดิลละห์ หะยีเจะเด็งนางสาวซอบารียะห์ ยามา ครูที่ปรึกษานางสาวนูรียะ อามะนางสาวเจะอาซียะห์ เจะซามะ

โครงงานสมาร์ท ฟาร์ม (Smart Farm) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธร

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย) โครงงานสมาร์ท ฟาร์ม (Smart Farm) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ผู้จัดทำ นายอนันต์ยศ คำนาค นายจารุภัทร – นายณัฐภัทร ศรีวิเศษ ครูที่ปรึกษา นายธนากร ไชยยะ นายเศรษฐพงศ์ สุขจิต