TH  |  EN

โครงงานเครื่องเตือนไฟป่าด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัวสำหรับนักเรียนพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องเตือนไฟป่าด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัวสำหรับนักเรียนพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ผู้จัดทำนางสาวไอวริณ ชนไพโรจน์นายสุสาทร อำพันทองเด็กชายฤชุวิญญ์ ภักดี ครูที่ปรึกษานายสุริยา วงค์จันทร์นายวิชญ์ยุทธ ไชยพรพัฒนา https://www.youtube.com/watch?v=tBnFII9MfKs

โครงงานZero waste ขยะกู้โลก โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จ.กทม

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานZero waste ขยะกู้โลก โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จ.กทม ผู้จัดทำนายณชนน บุญช่วยนายพีรภัทร บุญเลาะนายวุฒิกร สุขปทิว ครูที่ปรึกษานายนคร ปราบมนตรีนางสาวหัทยาภรณ์ วะรุตะม https://www.youtube.com/watch?v=XHuFioiGTu8

โครงงานตู้แลกดินสอด้วยขวดพลาสติและกระป๋อง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานตู้แลกดินสอด้วยขวดพลาสติและกระป๋องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้จัดทำนางสาวพรรษา จรัสเกียรติกุลนางสาวธัญสุดา แซ่หลีนางสาวจันทราวดี ครูที่ปรึกษานางพิลาสลักษณ์ ตาปินตาว่าที่ร้อยตรีพีรชัย สระศรี https://www.youtube.com/watch?v=bbIcc7KarBo

โครงงานตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหิน โรงเรียนต้นตันหยง 28 จ.นราธิวาส

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย) โครงงานตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหินโรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส ผู้จัดทำนางสาวแวอามีนะห์ หะยีดาโอะนางสาวซาฟีการ์ อาแวกาจินางสาวซาฮีดา เจะเลง ครูที่ปรึกษานางสาวอามีนา มะตาเห https://www.youtube.com/watch?v=xoKp3zovjQM