TH  |  EN

โครงงานระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยสัญญาณเสียง แสงและรายงานทางไลน์ อัตโนมัติโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ 2 ครั้ง( Double Check -Send to Line) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมรราช

17 ระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยสัญญาณเสียง แสงและรายงานทางไลน์ อัตโนมัติโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ 2 ครั้ง( Double Check -Send to Line) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมรราช https://www.youtube.com/watch?v=n4UTgViwfQA&ab_channel=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%91%E0%B9%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8Aระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยสัญญาณเสียง แสงและรายงานทางไลน์ อัตโนมัติ โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ 2 ครั้ง( Double Check -Send to Line)    รายชื่อผู้เขียน 1) นายนาคราช ขุนบุญจันทร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6. 2) นายปรเมศวร์ ศรีแก้ว ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6. 3) นายพิสิฏฐ์ สุขทองตี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5. 4) นายธีรภัทร พลายแก้ว ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4. อาจารย์ที่ปรึกษา   … Read more

01. ระบบให้ปุ๋ยและน้ำอัตโนมัติ รร.สบเมยวิทยาคม

01. ระบบให้ปุ๋ยและน้ำอัตโนมัติ รร.สบเมยวิทยาคม https://www.youtube.com/embed/Dh6wglcbnPg     ชื่อเรื่องภาษาไทย ระบบให้ปุ๋ยและน้ำอัตโนมัติ  Small automated farm system     ชื่อผู้เขียน       1  นายศิวนาท   มูลขำ                        ระดับชั้น ม. 6      2  นายสิปปกร คำมีสว่าง                     ระดับชั้น ม. 6      3  นางสาวกรนันท์   บริสุทธิ์ไพรวัลย์       ระดับชั้น ม. 6     ครูที่ปรึกษาโครงงาน      นายจรันดร   เองศิลป์      นางสาวสวิชญา   ทิพย์ประเสริฐ   … Read more

02. อุปกรณ์อบสมุนไพรแห้งสำหรับธุรกิจแบบกึ่งอัตโนมัติ (Baking Equipment Dried Herbs) โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”

02. อุปกรณ์อบสมุนไพรแห้งสำหรับธุรกิจแบบกึ่งอัตโนมัติ (Baking Equipment Dried Herbs) โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” https://www.youtube.com/watch?v=VmsqD1TWX7k&ab_channel=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88    ชื่องานวิจัย : อุปกรณ์อบสมุนไพรแห้งสำหรับธุรกิจแบบกึ่งอัตโนมัติ(Baking Equipment Dried Herbs)   รายชื่อผู้จัดทำโครงงาน :    1) นายวรชิต  จุณณทรัพย์กุล e-mail: bs20838@boripat.ac.th2) นางสาวณัฏฐกมล  คุณคำ e-mail: bs20746@boripat.ac.th   3) นางสาวธนัญญา สิงห์มงคล   e-mail: bs19733@boripat.ac.th   ครูที่ปรึกษาโครงงาน:    นายสมชาติ แผ่อำนาจ    นางสาว วาสนา ต๊ะยานะ   สถานที่ทำงาน : โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”   บทคัดย่อ ในการจัดทำโครงงานครั้งนี้ เป็นการจัดทำอุปกรณ์อบสมุนไพรแห้งสำหรับธุรกิจแบบกึ่งอัตนมัติ ที่สามารถควบคุมค่าอุณหภูมิค่าความชื้น และค่าความร้อนของเครื่อง โตยใช้สมุนไพรตัวอย่างในการทตลองจำนวน 5 ชนิต ได้แก่ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูต ขมิ้น และผิวมะกรูด วัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อพัฒนาอุปกรณ์อบสมุนไพรแห้งโดยใช้ชุดสมองกล kid bright … Read more

03. ต้นแบบระบบควบคุมระดับน้ำในนาข้าว โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

03. ต้นแบบระบบควบคุมระดับน้ำในนาข้าว โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี https://www.youtube.com/watch?v=peS9LtpkJzk&ab_channel=%E0%B9%80%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD      ชื่อโครงงาน ต้นแบบระบบควบคุมระดับน้ำในนาข้าว      จัดทำโดย       1. ส.ณ.ยุทธการ อุดมศรี     2. ส.ณ.ธราธร กอสัมพันธ์     3. ส.ณ.กฤษณ์ อุกฤษณ์.      อาจารย์ที่ปรึกษา       1. ครูพีรภัทร์ ตรงดี     2. ครูพนิดา เล้าประเสริฐ     3. ครูปวีณา จันทร์เพ็ง       โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี      1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา      ข้าว มีความสำคัญต่อชีวิตคนไทยไม่ใช่แต่เพียงเป็นอาหารหลักของทุกคนเท่านั้น … Read more

04. สมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ โรงเรียนบากงพิทยา

04. สมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ โรงเรียนบากงพิทยา https://www.youtube.com/watch?v=pqaSRpJKsYY&ab_channel=%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B0       โครงงาน สมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ    ชื่อผู้ทำโครงงาน      1. เด็กชายสาฮาบุดดีน ดอคอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓/๑    2. นายอัศรี อามะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๔/๑    3. นายอาบูบักรี ดือราโอะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๔/๑     ครูที่ปรึกษา      นางสาวนูรียะ อามะ      นางสาวฮาสือนะ แบเฮง      นายอิลฮาม เจะอาแว     โรงเรียนบากงพิทยา ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี    บทนำ    เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนบากงพิทยาได้มีการดำเนินการเกษตรหลายด้านด้วยกัน … Read more

05 Face Mask Detection Robot โรงเรียน องครักษ์

05. Face Mask Detection Robot โรงเรียนองครักษ์ https://www.youtube.com/watch?v=WTmsIfppek8&ab_channel=NawaphatKemkaman       1. ชื่อเรื่อง : หุ่นยนต์ตรวจจับการสวมใส่หน้ากากอนามัย Face Mask Detection Robot      2.ชื่อผู้เขียน       นายภัทรเดช เพชร์ศิริ ระดับชั้น ม.4     นายรัชพล ทองอันทร์ ระดับชั้น ม.4     3.ครูที่ปรึกษาโครงงาน       นายนวพัฒน์ เก็มกาแมน       นางสาวตุลารัตน์ แสนตอ.     4. สถานศึกษา :โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก     5.e-mail : nawaphat.kkm@gmail.com    บทคัดย่อ      โครงงานเรื่อง หุ่นยนต์ตรวจจับการสวมหน้ากากอนามัย (Face … Read more

06. LED Grow Light Smart farm โรงเรียนองครักษ์

06. LED Grow Light Smart farm โรงเรียนองครักษ์       ชื่อโครงงานภาษาไทย : ระบบปลูกต้นไม้อัจฉริยะ       ชื่อโครงงานภาษาอังกฤษ : LED Grow Light Smart Farm       ผู้เขียนหลัก : นางสาวนุชจิรา สุทาวัน นางสาวสิทธิสุนีย์ นุ่มสารพัดนึก       ครูที่ปรึกษาโครงงาน : นายนวพัฒน์ เก็มกาแมน นางสาวตุลารัตน์ แสนตอ       สถานที่ : โรงเรียนองครักษ์       E-mail : nawaphat.kkm@gmail.com บทคัดย่อ      เนื่องจากการระบาดของโรคโควิต … Read more

07 เครื่องกดเจลแอลกอฮอลล์อัตโนมัติ โรงเรียนต้นตันหยง

07. เครื่องกดเจลแอลกอฮอลล์อัตโนมัติ โรงเรียนต้นตันหยง       ชื่อเรื่องโครงงาน: เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติ (Automatic alcohol dispenser)       ชื่อผู้จัดทำโครงงาน         นางสาวนูร์รีซา  มะแต              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       นางสาวมูนีเราะห์  อะดิง              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4         นางสาวปัทมา  ลาเตะ              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสาวอามีนา มะตาเห  นางสาวคอลีเยาะ วามะ       สถานที่ทำงาน โรงเรียนต้นตันหยง       Email : … Read more

08 ลืมอะไรป่ะละ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ

08 ลืมอะไรป่ะละ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ https://www.youtube.com/watch?v=Dlb97SwvsY0&ab_channel=%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99tonton      ชื่อโครงงาน   ลืมอะไรปะล่ะ(Are you forgetting something)|     รายชื่อผู้จัดทำโครงงาน2.1 นายสุทธิพงษ์ สิงหา ระดับชั้น ม.6     2.2 นางสาวทิพเนตร พรมเวียง ระดับชั้น ม.6       2.3 นางสาวกมลวรรณ ศรีสุวงศ์ ระดับชั้น ม.5       2.4 นายดุลยุตย์ สมประสงค์ ระดับชั้น ม.5        บทคัดย่อ      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ได้แก่ 1) เพื่อออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์แจ้งเตือนการใส่หน้ากากอนามัย 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์แจ้งเตือนการใส่หน้ากากอนามัย 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนการใส่หน้ากากอนามัย พบว่าจากการศึกษาการสร้างอุปกรณ์แจ้งเตือนการใส่หน้ากากอนามัย โดยการใช้ระบบ A! … Read more

09 ชื่อโครงงาน โครงงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร (Young Innovator) โรงเรียน ศรีสวัสดิ์พิทยาคม

09 ชื่อโครงงาน โครงงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร (Young Innovator) โรงเรียน ศรีสวัสดิ์พิทยาคม https://youtu.be/ZoVpTvwJAAY?si=DgrnNeMDpWDSbw_M โครงงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร (Young Innovator) โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี คณะผู้จัดทำ.    1. นายชาตรี ดีสุด 2. นางสาวธนภรณ์ มุมกลาง 3. นางสาววราสิรี อุดม 4. นางสาวอรลักษณ์ อิสสระ ครูที่ปรึกษาโครงงาน    1. นางสาวบุษกร รักเรืองรอง 2. นางสาวณัฐธิดา ม่วงนาครอง ความเป็นมา    โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนพื้นที่อันกว้างใหญ่สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาพันธุ์คนในชุมชนส่วนใหญ่ดำรงชีวิตด้วยการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวและมีสภาพปัญหาคือการถางที่และตัดตันไม้ในป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกจึงทำให้ป่าถูกทำลายไปอย่างรวดเร็ว ผลกระทบจึงเกิดกับสัตว์ป่า รวมถึงช้างป่าที่ต้องออกมาหากินในแหล่งชุมชนจึงเกิดปัญหาช้างป่าเข้ามาทำลายผลผลิตในชุมชนและทรัพย์สินภายในโรงเรียนก่อให้เกิดความเสียหายกับโรงเรียนเป็นอย่างมากรวมไปถึงความปลอดภัยของครูและนักเรียนที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนอีกด้วยครูและนักเรียนผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะพัฒนาเครื่องมือส่งสัญญาณไส่ช้างและแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของครู นักเรียน และทรัพย์สินภายในโรงเรียน