TH  |  EN

โครงงานอควาโปรนิกส์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานอควาโปรนิกส์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้จัดทำนางสาวเกวลิน คำอุดนายชยางกูร ระยับศรีนายภาณุวัฒน์ อ่อนไกล ครูที่ปรึกษานางณุชรี อ่อนน้ำคำนายทวีวัฒน์ มธุรส   https://www.youtube.com/watch?v=5iyyukLnscg

โครงงานฟาร์มวัวอัจฉริยะ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต จ.น่าน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานโรงเรือนมะเขือเทศราชินีอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้จัดทำ นายวิระยะ ปลั่งกลาง นายรัชพล ทองถาวร นายณัฐชพงษ์ พวงบุบผา ครูที่ปรึกษา นายวิทวัส นาคดี ว่าที่ร้อยตรีวาริน สมัญญา

โครงงานโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา จ.น่าน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานโรงเรือนมะเขือเทศราชินีอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้จัดทำ นายวิระยะ ปลั่งกลาง นายรัชพล ทองถาวร นายณัฐชพงษ์ พวงบุบผา ครูที่ปรึกษา นายวิทวัส นาคดี ว่าที่ร้อยตรีวาริน สมัญญา

โครงงานโรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา จ.น่าน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานโรงเรือนมะเขือเทศราชินีอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้จัดทำ นายวิระยะ ปลั่งกลาง นายรัชพล ทองถาวร นายณัฐชพงษ์ พวงบุบผา ครูที่ปรึกษา นายวิทวัส นาคดี ว่าที่ร้อยตรีวาริน สมัญญา

โครงงานโครงงานระบบควบคุมน้ำอัจฉริยะ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานโครงงานระบบควบคุมน้ำอัจฉริยะ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้จัดทำนายธนาธาน เหล่าเพชรนางสาววิลาสินี แซ่หล่อ ครูที่ปรึกษานางสาวจันทร์จิรา พุทธเจริญนายเวทางค์ มาเพชร https://youtu.be/SBJyVLh9EMQ

โครงงานการสร้างอุปกรณ์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปลูกผักบุ้งจีนใบไผ่ด้วยเทคโนโลยี Smart Farm โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานการสร้างอุปกรณ์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปลูกผักบุ้งจีนใบไผ่ด้วยเทคโนโลยี Smart Farmโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้จัดทำนายกฤษณ นวานุชนายเจษฎา ศักดามินทร์นายเอกพล เอกศิริ ครูที่ปรึกษานายคมกริช บุตรอุดมนางสาวฐิติมา ผ่องแผ้ว https://www.youtube.com/watch?si=p90BrKf3Ep7aUc-4&v=agGqbn4WK5I&feature=youtu.be

โครงงานเครื่องตรวจในใบข้าว โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องตรวจในใบข้าวโรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ผู้จัดทำสามเณรปารเมศ เปรมกระโทกสามเณรธนวัฒน์ ศรีหาพลสามเณรอนันต์ ต้องใจ ครูที่ปรึกษานายพีรภัทร์ ตรงดี https://www.youtube.com/watch?v=VMbCpbG1YAk

SA27 โครงงานเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ เวอร์ชั่น 2 โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา จ.น่าน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ เวอร์ชั่น 2โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา จ.น่าน ผู้จัดทำสามเณรภูวนัย สิทธิสามเณรวิศิษฎ์ อินต๊ะนาสามเณรชนัญญู ยะปัญญา ครูที่ปรึกษานางสาวศิวพร จิณะแสน https://youtu.be/7gQd332msfg?si=OxHyhoKeoOA8TNIS

โครงงานเสื้อชูชีพอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานเสื้อชูชีพอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร ผู้จัดทำนางสาวพวงทิพย์ ปัจฉิมเกลี้ยงนางสาวเอิญทิตา ใสสดนางสาวเสาวภา โซดา ครูที่ปรึกษานายกิตติภัฏ กมลานันทวงศ์ https://www.youtube.com/watch?v=B2GShCRBE3U

โครงงานเครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติด้วยเทคนิคAI โรงเรียนวัดไผ่ด้า แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติด้วยเทคนิคAIโรงเรียนวัดไผ่ด้า แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ผู้จัดทำสามเณรกฤตณัฐ กัลยาณมงคลสามเณรศุภลวัฒน์ สุขมั่นสามเณรปริญธัช นามกันยา ครูที่ปรึกษานางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ https://www.youtube.com/watch?v=mV11XXG3XQQ