TH  |  EN

โครงงานควบคุมเตียงผู้ป่วยด้วย AI โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานควบคุมเตียงผู้ป่วยด้วย AIโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก ผู้จัดทำนายชยธร บันดาลพิภพนายวรพล หัวบือนายณัฐคนัย แก้วเจริญ ครูที่ปรึกษานายปรีชา ฟักตั้วนายกำธร ปีนตานายอดิศักดิ์ เป็งปิ้ง  

โครงงานระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยสัญญาณเสียง แสงและรายงานทางไลน์ อัตโนมัติโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ 2 ครั้ง( Double Check -Send to Line) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมรราช

17 ระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยสัญญาณเสียง แสงและรายงานทางไลน์ อัตโนมัติโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ 2 ครั้ง( Double Check -Send to Line) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมรราช https://www.youtube.com/watch?v=n4UTgViwfQA&ab_channel=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%91%E0%B9%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8Aระบบเตือนภัยภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ด้วยสัญญาณเสียง แสงและรายงานทางไลน์ อัตโนมัติ โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบ 2 ครั้ง( Double Check -Send to Line)    รายชื่อผู้เขียน 1) นายนาคราช ขุนบุญจันทร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6. 2) นายปรเมศวร์ ศรีแก้ว ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6. 3) นายพิสิฏฐ์ สุขทองตี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5. 4) นายธีรภัทร พลายแก้ว ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4. อาจารย์ที่ปรึกษา   … Read more

โครงงานหมวกกันน็อคระบบ AI (Smart AI Helmet) โรงเรียนรําชประชํานุเครําะห์ 54 จังหวัดอ ํานําจเจริญ

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงาน หมวกกันน็อคระบบ AI (Smart AI Helmet) โรงเรียนรําชประชํานุเครําะห์ 54 จังหวัดอ ํานําจเจริญ ผู้จัดทำ นางสาวปัญจมาพร ลีลาบุตร นายรุ่งตะวัน ทาคำวงศ์ นายสุชานันท์ ศรีริต ครูที่ปรึกษา นางสาววัชราภรณ์ แดงอาจ นายสิทธิพล ใจตรง

โครงงานฟาร์มอัตโนมัติ Automatic Farm โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานฟาร์มอัตโนมัติ Automatic Farm โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่รี ผู้จัดทำสามเณรศุภชัย อามาตมนตรีสามเณรอานุภาพ อิ่มใจสามเณรธนกร จันทิมา ครูที่ปรึกษานางสาวเบญจมาศ หงษ์ห้า  

โครงงานท่องเที่ยวปลอดภัยอุ่นใจทะเลบัวแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานท่องเที่ยวปลอดภัยอุ่นใจทะเลบัวแดงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ผู้จัดทำนางสาวสุภาวดี เพียอินนายรัชชานนท์ ในโนนนายธีรภัทร ถินแดง ครูที่ปรึกษานางสาวกรรณิกา แดงนานางสาวอรทัย บุญธรรม   

โครงงานระบบลานจอดรถอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานระบบลานจอดรถอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน ผู้จัดทำ นายภานุวัฒน์ คำจันทร์ นางสาวฉันทิศา สกลโอฬาร ครูที่ปรึกษา นางดวงพร สุจันทร์ นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์ https://www.youtube.com/watch?v=TaCisMlXBeU

โครงงานระบบส่งหลักฐานการเข้าเรียนด้วยใบหน้า ผ่านไลน์กลุ่มผู้ปกครอง โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา ศรีสะเกษ

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานระบบส่งหลักฐานการเข้าเรียนด้วยใบหน้า ผ่านไลน์กลุ่มผู้ปกครอง โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ ผู้จัดทำ สามเณรธนาชัย แก่นแก่ว สามเณรกรวีร์ ชัยวงษา ครูที่ปรึกษา นางสาวสุนินาท พุฒจันทร์ https://youtu.be/IQ3AuqsLtc0?si=PxOlwfAo3jTWL5xa

โครงงานเครื่องคัดแยกกระดาษด้วย AI โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องคัดแยกกระดาษด้วย AI โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้จัดทำ นายสุตนันท์ ตุยาใส นายโรเบิร์ต ประกิจรัมย์ นายเกียรติโชติ นาโท ครูที่ปรึกษา นางณุชรี อ่อนน้ำคำ นายทวีวัฒน์ มธุรส

โครงงานวัดปลอดภัยใจสงบ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานวัดปลอดภัยใจสงบโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ ผู้จัดทำสามเณรอภิสิทธิ์ วงศ์ประยูรสามเณรอนุชิต ดวงบุปผา ครูที่ปรึกษานางสาวธิดารัตน์ บุญจันทร์ https://youtu.be/2VvlOoZBIFc?si=qjQjg9KdjpkaOM0J

โครงงาน ระบบเปิด-ปิด ประตูห้องน้ำ AI อัจฉริยะ (สำหรับคนนั่งเก้าอี้รถเข็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงาน ระบบเปิด-ปิด ประตูห้องน้ำ AI อัจฉริยะ (สำหรับคนนั่งเก้าอี้รถเข็น) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้จัดทำ .นางสาวญาณิศา มุ่งงาม นายปรมินทร ปุริกรณ์ นายสุวภัทร วงษาสาร ครูที่ปรึกษา นางพิทย์ระมัย วรสาร นายณัฐดนัย เครือวัลย์ https://www.youtube.com/watch?v=r-1OCH-2beQ