TH  |  EN

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร : เพจผ้าคราม ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร : เพจผ้าคราม ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ https://www.youtube.com/watch?v=6iMJ2PTu9Qc โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนครชื่อร้านค้า: เพจผ้าคราม ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ เครดิตโดย : สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)ดำเนินงานโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม         โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร เห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาผ้าคราม และพบว่ามีกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจที่จะศึกษาและเรียนรู้การย้อมผ้าครามอย่างจริงจัง จึงได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงให้นักเรียนได้เรียนรู้จากปราชญ์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาด้านการย้อมครามและการย้อมโดยใช้สีธรรมชาติ ได้แก่คุณแม่พิระ ประเสริฐก้านตง และคุณแม่วารี ไชยตมาตร ซึ่งทั้งสองท่านเป็นครูช่างศิลปหัตถกรรมของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ทำให้นักเรียนได้รับการถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการย้อมครามและสีธรรมชาติในท้องถิ่น ได้มีการต่อยอดด้วยเรียนรู้การนำไอซีทีมาช่วยส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ทำกิจกรรม e-commerce เป็นการเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมกับการจำหน่ายสินค้าในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาได้ต่อไป         ในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ได้สร้างเพจร้านค้าชื่อ “ผ้าคราม ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร” ขึ้น เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าของนักเรียนและชุมชน โดยมีสินค้าขายดีเป็นผ้าคลุมไหล่มัดย้อมคราม และย้อมประดู่คราม … Read more

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์ : เพจผ้าย้อมดินภูเขาไฟ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์ : เพจผ้าย้อมดินภูเขาไฟ https://www.youtube.com/watch?v=6rUDcpF8y6c โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์ชื่อร้านค้า: เพจผ้าย้อมดินภูเขาไฟ เครดิตโดย : สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)ดำเนินงานโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม         โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะงานอาชีพ เพื่อให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยอาชีพที่สุจริต และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ทั้งระบบ เพื่อให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพได้ และ ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกทักษะงานอาชีพและการจำหน่ายสินค้า รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งโรงเรียนมีกิจกรรมงานอาชีพที่หลากหลาย เช่น ขนมอบ-ขนมไทย ผ้ามัดย้อม หมูหลุม ไข่เค็ม ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การทอเสื่อ ทอผ้า นวดฝ่าเท้า กาแฟและเครื่องดื่ม ปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ         โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีเพิ่มรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดเกียวกับการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ และพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเริ่มที่กลุ่มอาชีพผ้ามัดยอด ได้สร้างภัณฑ์ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ … Read more

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย : เพจดีดอย (DDoi School Shop)

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย : เพจดีดอย (DDoi School Shop) https://www.youtube.com/watch?v=_nvjmG9uQCE โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงรายชื่อร้านค้า: เพจดีดอย (DDoi School Shop) เครดิตโดย : สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)ดำเนินงานโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม         โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เน้นการใช้ศักยภาพของพื้นที่ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรด้านอาชีพ ได้ทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพได้ และส่งเสริมให้นักเรียนทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกอาชีพและจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ระหว่างเรียน โดยโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีเพิ่มรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. เพื่อที่จะต่อยอดงานอาชีพเดิม โดยประยุกต์ใช้ไอซีทีเข้าไปช่วยเพิ่มช่องทางในการขายสินค้า สนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับนักเรียน และต่อยอดในการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับนักเรียน         DDoi เป็นแบรนด์สินค้าของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย ที่จัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ชาวบ้าน ชุมชนในบริเวณรอบๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ของผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่า สินค้าขายดีได้แก่ เครื่องประดับเงิน ผลิตภัณฑ์จากผ้าปักมือ เช่น กระเป๋าสตางค์ … Read more

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน ชื่อร้านค้า: เพจปั้นดอย 56

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน ชื่อร้านค้า: เพจปั้นดอย 56 https://www.youtube.com/watch?v=AnBHiwKWDmw โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่านชื่อร้านค้า: เพจปั้นดอย 56 (Phandoi56) เครดิตโดย : สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)ดำเนินงานโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม         โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. โดยโรงเรียนได้จัดทำเพจร้านค้าปั้นดอย 56 จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานวิชาชีพของนักเรียน และผลิตภัณฑ์ของชุมชน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในด้านอาชีพ มีโอกาสได้ลงมือปฏัติจริงและในบางวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอนดังกล่าวก็ได้มีการเชื่อมโยงกับปราชญ์ชุมชน เพื่อให้เกิดการสืบทอดภูมิปัญญา สินค้าทุกชิ้นที่นำมาจัดจำหน่ายในเพจปั้นดอย56 จะมีการคัดสรรและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ จัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ปั้นดอย56 มีสินค้าขายดี ได้แก่ ผ้าทอ (ผ้าซิ่น) กระเป๋าย่าม และผ้ามัดย้อม เช่น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เสื้อ         ด้านการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ … Read more

โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช ระยะที่ 2

โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช ระยะที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=yduY7lYyGxc เครดิตโดย : สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)ดำเนินงานโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม         มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม         ร่วมดำเนินงาน“โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” ขึ้น เพื่อประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าของโรงเรียนหรือชุมชน สนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับครู นักเรียน รวมถึงชุมชนในพื้นที่ ช่วยในการสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน และ/หรือนักเรียน ครอบครัว ชุมชน และเกิดการพัฒนาผู้เรียนด้านการทำธุรกิจออนไลน์ได้         ในปี 2560 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ … Read more