TH  |  EN

การฝึกวิชาชีพไอทีสำหรับผู้ต้องขัง

การฝึกวิชาชีพไอทีสำหรับผู้ต้องขัง โครงการนี้ได้ผลิตหนังสือเสียงมอบให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วกว่า 1,300 รายการ (ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2557) เพื่อใช้ในห้องสมุดของสมาคมฯ ในการให้บริการแก่คนตาบอด ที่เป็นสมาชิกทั่วประเทศ ผู้ต้องขังที่ได้ร่วมในโครงการฯ ต่างมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์แก่เพื่อนผู้ด้อยโอกาสอีกด้วย

การฝึกวิชาชีพไอทีสำหรับผู้ต้องขัง

การฝึกวิชาชีพไอทีสำหรับผู้ต้องขัง      โครงการฝึกวิชาชีพ Call Center เริ่มต้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ได้รับเลือกให้เป็นเรือนจำนำร่อง ในการฝึกวิชาชีพ Call Center 1188 สำหรับการให้บริการ Telesale คือ การให้บริการเสริมบนโทรศัพท์มือถือนั่นเอง กิจกรรม: คอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกอาชีพ โครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ให้ผู้ต้องขังได้ปฏิบัติจริง โดยให้รับจ้างทำงานภายในเรือนจำ/ทัณฑสถานนั้นๆ เช่น รับจ้างพิมพ์รายงาน จัดทำหนังสือเสียงเดซี่สำหรับผู้พิการตาบอด (รับงานจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย) ทำนามบัตร กระดาษเขียนจดหมาย การ์ดอวยพร สำหรับจำหน่ายภายในเรือนจำ เป็นต้น สร้างรายได้ระหว่างต้องโทษหรือเก็บเป็นทุนหลังพ้นโทษได้ รายได้ของผู้ต้องขังจากเรือนจำ/ทัณฑสถานจากการใช้ความรู้ด้านไอที คิดเป็นเงินรวมกว่า 13 ล้านบาท (ข้อมูล พ.ศ.2545 – 2556)

โครงการผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีในทัณฑสถาน

โครงการผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีในทัณฑสถาน      โครงการนี้ได้ผลิตหนังสือเสียงมอบให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วกว่า 1,300 รายการ (ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2557) เพื่อใช้ในห้องสมุดของสมาคมฯ ในการให้บริการแก่คนตาบอด ที่เป็นสมาชิกทั่วประเทศ ผู้ต้องขังที่ได้ร่วมในโครงการฯ ต่างมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์แก่เพื่อนผู้ด้อยโอกาสอีกด้วย

การฝึกวิชาชีพไอทีสำหรับผู้ต้องขัง

การจัดการศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ต้องขัง การจัดการศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรอาชีวศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง          ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมอบรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน (ณ มกราคม 2558) มีผู้ต้องขังที่สำเร็จหลักสูตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรระยะสั้น – ระยะยาว) จำนวน 10,437 คน และผู้ต้องขังที่สำเร็จหลักสูตรอาชีวศึกษา (ระดับ ปวช. ปวส.) จำนวน 11,030 คน รวมทั้งสิ้น 21,467 คน โครงการเทคโนโลยีบัณฑิต          โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาระดับอุดมศึกษา ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ต้องขังที่ศึกษาต่อและสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้มี 55 คน (ข้อมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2557) ลำดับ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ปี 2551-2557 รวมทั้งสิ้น   … Read more

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ : โอกาสทองของผู้ต้องขัง

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ : โอกาสทองของผู้ต้องขัง            ผู้ต้องขังได้รับประโยชน์จากห้องเรียนคอมพิวเตอร์นี้ หลายคนมีรายได้จากการรับจ้างพิมพ์งาน ออกแบบบัตรอวยพร ส.ค.ส เพื่อจำหน่าย และบางคนนำความรู้ไปเริ่มธุรกิจส่วนตัว (เช่น ร้านถ่ายรูปดิจิทัล) เมื่อพ้นโทษไปแล้วจากข้อมูล 9 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2545 – 2556) มีผู้ต้องขังได้รับการอบรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ไปกว่า 15,000 คน เกิดรายได้จากการใช้ความรู้ด้านไอที คิดเป็นเงินรวมกว่า 13 ล้านบาท เรือนจำได้มอบค่าตอบแทนให้แก่ผู้ต้องขัง แม้จะไม่มากนัก แต่ก็พอเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น หรือส่งให้ครอบครัวได้