TH  |  EN

การประชุมเผยแพร่ผลงานโครงการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การประชุมเผยแพร่ผลงานโครงการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น        โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมเผยแพร่ผลงานโครงการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดิอิมเพรส จ.น่าน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

กิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน” และถอดบทเรียนกิจกรรมไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

กิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน” และถอดบทเรียนกิจกรรมไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

สัมมนาโครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗

สัมมนาโครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ผ่องพรรณ เอกอาวุธ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา และ อ.ศิริพรรณ กาจกำแหง รองคณะบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติต้อนรับในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานสัมมนา        การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมไอทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำปี ๒๕๕๗ โดยจัดให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีทีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น ๑) คลินิกพี่เลี้ยงพบผู้บริหารโรงเรียน เพื่อหารือและวางแผนดำเนินงานร่วมกัน ๒) คลินิกชุมนุมคอมพิวเตอร์ มีท่านพระอธิการรักชาติ ธมฺมสาสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา จังหวัดน่าน และ อาจารย์ จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางการทำกิจกรรมชุนนุมคอมพิวเตอร์ และ ๓) คลินิก eDLTV ที่ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ๓ ท่าน ได้แก่ ผศ.กัลยา … Read more

อบรมเรื่อง “Game Maker ของบทเรียนเสริมการอ่าน”

อบรมเรื่อง “Game Maker ของบทเรียนเสริมการอ่าน”         มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถาบันภาษาไทยสิริธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการ “ทุนเพื่อครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในการจัดทำบทเรียนเสริมการอ่านแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา” เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมในกลุ่มที่ ๖ ได้จัดทำบทเรียนเสริมการอ่านแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้จัดให้มีการอบรมเรื่อง “Game Maker ของบทเรียนเสริมการอ่าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่องในการนำบทเรียนเสริมการอ่านจากโครงการทุนเพื่อครูภาษาไทยฯ มาจัดทำเป็นเกมบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนนำเกมของบทเรียนฯ ไปทดลองใช้กับนักเรียนของตนเองต่อไป ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ – วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี โดยมีผู้เข้าอบรมประมาณ ๒๕ คน ได้แก่ ครู สามเณร และคณะวิทยากร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

ค่ายอิคคิวซัง 3 ประจำปี 2560 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ค่ายอิคคิวซัง 3 ประจำปี 2560 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ค่ายอิคคิวซัง 3 ประจำปี 2560 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถานที่ : ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี จัดเมื่อ : วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 https://www.youtube.com/watch?v=sDfObneBTuc     เยาวชนที่ห่างไกลชนบทกลุ่มหนึ่งจะเลือกบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ซึ่งสามเณรจะมีโอกาสเรียนรู้วิชาด้านไอซีทีที่เท่าเทียมกับเยาวชนอื่นๆ รวมทั้งได้ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ช่วยให้สามเณรมีความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น             มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม “อิคคิวซัง” เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของสามเณรด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว และเปิดโอกาสให้สามเณรทำโครงงานที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริงในโรงเรียนหรือชุมชน ภายใต้การสนับสนุนงบจัดทำโครงงานจากโรงเรียนกวดวิชา วี … Read more

สัมมนา “โครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม”

สัมมนา “โครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม”        โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดสัมมนา “โครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ได้แก่        1) การสรุปผลการดำเนินงานการมใช้ eDLTV ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม        2) แลกเปลี่ยนประสบการณ์กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์        3) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย โดยวางแผนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        4) เปิดโอกาสให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ Programming eDLTV และกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย เพื่อขยายผลการดำเนินงานในปี 2557        5) เปิดโอกาสให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย พี่เลี้ยง ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมด้านไอซีทีร่วมกัน        กิจกรรมครั้งนี้มี พระ … Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา      ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วันที่ 21 มิถุนายน 2559 สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

ค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปีการศึกษา 2561 “พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที”

ค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปีการศึกษา 2561 “พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที”     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดให้มีการอบรม “ค่ายอิคคิวซัง 2 แก้ปัญหาการทำโครงงาน” ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2562 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน, แพร่, พะเยา และลำปาง ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุน ทั้งสิ้น 18 โครงงาน จากโรงเรียน 11 แห่ง และคาดว่าจะมีสามเณรและครูเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 รูป/คน มีอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นผู้ช่วยในการจัดค่ายและให้คำปรึกษาแก่ครูและนักเรียน ประมาณ 10 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอโครงงาน และการจัดทำรายงานผลงาน

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ             ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษวันที่ 21 มิถุนายน 2559  สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก