TH  |  EN

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตามแนว Constructionism” ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตามแนว Constructionism และแนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อสามารถศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบ MOOC ตลอดจนเผยแพร่ ถ่ายทอดกิจกรรมด้านการประยุกต์ใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าอบรมรวม 200 คน ประกอบด้วย ครู 82 คนจาก 49 โรงเรียน นักศึกษา 114 คนจาก 1 มหาวิทยาลัย และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 คนจาก 2 มหาวิทยาลัย และศึกษานิเทศ 1 คน facebook | คลิก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตามแนว Constructionism” ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตามแนว Constructionism และแนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อสามารถศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบ MOOC ตลอดจนเผยแพร่ ถ่ายทอดกิจกรรมด้านการประยุกต์ใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าอบรมรวม 115 คน ประกอบด้วย ครู 94 คนจาก 66 โรงเรียน นักศึกษา 21 คนจาก 1 มหาวิทยาลัย facebook | คลิก  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ด้วยโครงการฯ ม.ราชภัฏสงขลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ด้วยโครงการฯ ม.ราชภัฏสงขลา     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตามแนว Constructionism” ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตามแนว Constructionism และแนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อสามารถศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบ MOOC ตลอดจนเผยแพร่ ถ่ายทอดกิจกรรมด้านการประยุกต์ใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าอบรมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เตรียมออกฝึกสอน รวม 166 คน. จาก 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาปฐมวัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาสังคม และสาขาวิชาพละศึกษา facebook | คลิก    

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที”ภาคอีสาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที”ภาคอีสาน     เมื่อ : วันที่ 6 มี.ค. 2561สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี         มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชเครือข่าย วางแผนจัดการประกวด เรื่องเล่าดิจิทัล “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม” ประจำ 2561 (ครั้งที่ 4) ใน 3 ภูมิภาค ดังนั้น ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism” ขึ้นสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ในวันที่ 6 มีนาคม 2561        มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ เรียนรู้แนวทางการออกแบบกิจกรรม แนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อสามารถศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบ MOOC ตลอดจนประชาสัมพันธ์การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัลครั้งที่ 4 กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 100 คน … Read more

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที” ภาคใต้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที” ภาคใต้ เมื่อ : วันที่ 14 ก.พ. 2561สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราชจัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช         มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชเครือข่าย วางแผนจัดการประกวด เรื่องเล่าดิจิทัล “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม” ประจำ 2561 (ครั้งที่ 4) ใน 3 ภูมิภาค ดังนั้น ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism” ขึ้นสำหรับภาคใต้ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561        มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ เรียนรู้แนวทางการออกแบบกิจกรรม แนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อสามารถศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบ MOOC ตลอดจนประชาสัมพันธ์การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัลครั้งที่ 4 กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 267 คน … Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที” ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที” ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วางแผนจัดการประกวด เรื่องเล่าดิจิทัล “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม” ประจำ 2561 (ครั้งที่ 4) ดังนั้น ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism” ขึ้น              มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ เรียนรู้แนวทางการออกแบบกิจกรรม แนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อสามารถศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบ MOOC ตลอดจนประชาสัมพันธ์การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัลครั้งที่ 4              กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 152 คน ประกอบด้วย ครู 53 คนจาก 37 โรงเรียน … Read more

การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที 2560

การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที 2560           มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ร่วมจัด การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism” ครั้งที่ 3 ปี 2560          โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 แห่งร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในพื้นที่ 4 ภาค ได้แก่          1) ภาคเหนือ: จัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก วันที่ 20 มกราคม 2560          2) ภาคกลางและภาคใต้: จัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 และ … Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PBL using ICT ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PBL using ICT ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม          ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยโครงการโดย ใช้ไอซีที (Project-based Learning using ICT) ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประกวดในพื้นที่ภาคเหนือ กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการกับบุคลากรทางการศึกษา เช่น บุคลกรจากสำนักงานเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์ และตัวแทนครูเกี่ยวกับการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม และ ประชาสัมพันธ์การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ประจำปี ๒๕๕๙ กิจกรรมดังกล่าว ครูเครือข่าย ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมรวม จำนวนทั้งสิ้น 170 คน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PBL using ICT ณ ม.ราชภัฏมหาสารคาม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PBL using ICT ณ ม.ราชภัฏมหาสารคาม           ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที (Project-based Learning using ICT) ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการกับบุคลากรทางการศึกษา เช่น บุคลกรจากสำนักงานเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์ และตัวแทนครูเกี่ยวกับการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม 2. ประชาสัมพันธ์การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ประจำปี ๒๕๕๙ และแนวทางในการจัดส่งผลงาน 3. ประชุมหารือร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อหาแนวทางในการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม PBL using ICT ให้กับโรงเรียนเครือข่าย กิจกรรมดังกล่าว ครูเครือข่าย ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมรวม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน  เว็บไซต์ … Read more