TH  |  EN

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

  อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ทสพ.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ศล.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ให้แก่ครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (รร.ตชด.) ในพื้นที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายที่ 34 จังหวัดตาก จำนวน 10 แห่ง เป็นรร.ตชด.ในพื้นที่นำร่องของโครงการไอซีทีสำหรับชุมชนชายขอบ จำนวน 5 แห่ง และ รร.ตชด.ในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) จำนวน 5 แห่ง มีครูตำรวจตระเวนชายแดนเข้ารับการอบรมจำนวน 20 นาย ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท ตำบล พระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก      เป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ พัฒนาทักษะด้านการดูแลรักษาระบบ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โรงเรียน … Read more

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เอ็นเทค สวทช. สรุปผลการดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ

  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเอ็นเทค สวทช.สรุปผลการดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ      วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)-อาคารโยธี ถ.พระรามที่ 6 พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ : ด้านการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าและโทรมาตร (ระยะที่ 1) โดยมี ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ดร.ประดิษฐ์ เฟื่องฟู ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  ดร.อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง นักวิจัย/หัวหน้าโครงการฯ และทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ENTEC ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแผนงานโครงการฯ        โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบเป็นโครงการในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์และระบบโทรมาตร ในการใช้ประโยชน์ด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชิวิตและอาชีพภายในโรงเรียน … Read more

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติด้านการประยุกต์ไอซีที เพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้วยแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ (NAVANURAK) ภายในชุมชนบ้านหม่องกั๊วะทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซด์ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 พ ย. – 3 ธันวาคม 66 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกรียติ ๗ รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

 การอบรมเชิงปฏิบัติด้านการประยุกต์ไอซีที เพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้วยแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ (NAVANURAK) ภายในชุมชนบ้านหม่องกั๊วะทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซด์ขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ ย. – 3 ธันวาคม 66 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกรียติ ๗ รอบพระชนมพรรษา(บ้านหม่องกั๊วะ) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก         มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติด้านการประยุกต์ไอซีที เพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้วยแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ (NAVANURAK) ภายในชุมชนบ้านหม่องกั๊วะทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซด์ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 พ ย. – 3 ธันวาคม 66 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกรียติ ๗ รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก      … Read more

ติดตามผลการใช้งานระบบบริการการพบแพทย์ทางไกล (Telehealth) ในพื้นที่นำร่องของโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ

  สวทช. ติดตามผลการใช้งานระบบบริการการพบแพทย์ทางไกล (Telehealth) ในพื้นที่นำร่องของโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ    วันที่ 29 กันยายน 66 โดยสำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (HRH) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ โดยจัดอบรมการใช้งานระบบบริการการพบแพทย์ทางไกล (Telehealth) ให้กับสุขศาลาพระราชทานห้องพยาบาลของโรงเรียน ตชด. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่นำร่องของโครงการจำนวน 7 แห่ง โดยเปิดทดสอบใช้งานตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 – พฤษภาคม 2566 จากการติดตามผลการใช้งาน พบว่า รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และสุขศาลาพระราชทานของโรงเรียน ตชด. บ้านโป่งลึก จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องของระบบบริการการพบแพทย์ทางไกล (Telehealth) ยังมีปัญหาด้านการใช้งานระบบทางทีมวิจัยจึงดำเนินปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดย มี ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ ผอ. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) … Read more

สัมมนาออนไลน์ (Webinar) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เรื่อง “การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อติดต่อออนไลน์พื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล”

สัมมนาออนไลน์ (Webinar) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เรื่อง “การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อติดต่อออนไลน์พื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล”      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ สวทช. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้สอนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับครูที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการสื่อสารทางไกล เพื่อให้ครูได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือการติดต่อสื่อสารทางสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถเรียนรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม ได้อย่างเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยในสถานการณ์ปัจจุบันที่โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนกระทันหันเพราะเชื้อโควิด-19 เป็นเหตุ ครูมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองและเรียนรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันและรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ที่เรียกว่า “ปกติแบบใหม่” หรือ “New Normal” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสื่อดิจิทัลให้ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการใช้งานสื่อดิจิทัลผ่านช่องทางสังคมออนไลน์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ในอนาคต เตรียมความพร้อมสำหรับตนเองไปสู่ การเปลี่ยนแปลงใหม่ในวิธีปกติ ในการทำงานในอนาคตต่อไป หัวข้อการบรรยาย       10.00 กล่าวต้อนรับ โดยดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | (Clip) หัวข้อการบรรยาย : เรื่องที่ 1 : เครื่องมือพื้นฐาน และอุปกรณ์สนับสนุนเพื่อการติดต่อออนไลน์ | เอกสารประกอบ | (Clip)        … Read more

    โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ (ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (กศน.), รร.ตชด., และสพฐ.) ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ

                ด้วยสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดตาก เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ห่างไกลและประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) ได้แจ้งความประสงค์ที่จะติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มายังสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งขณะนั้นได้ดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบสายการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ในปีนั้น สวทช. จึงได้นำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตจากต้นแบบสายการผลิตมาประยุกต์ใช้งา นให้เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าแก่ศูนย์การเรียนรู้ในท้องถิ่นทุรกันดาร จำนวน ๓๖ แห่ง

หลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูตำรวจตระเวนชายแดน 4 หลักสูตร

หลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูตำรวจตระเวนชายแดน 4 หลักสูตร 1. ความเป็นพลเมืองดิจิทัล 1.1 บทที่ 1 คุณลักษณะเบื้องต้นของพลเมืองดิจิทัล1.2 บทที่ 2 พลเมืองดิจิทัลที่มีคุณลักษณะที่ดี1.3 บทที่ 3 กฎหมายและจริยธรรม1.4 บทที่ 4 กฎหมายลิขสิทธิ์1.4.1 บทที่ 4.1 กฎหมายลิขสิทธิ์ 1.4.2 บทที่ 4.2 ใช้ICTอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์1.5 บทที่ 5 การเข้าถึงดิจิทัล1.5.1 บทที่ 5.1 การเข้าถึงดิจิทัล1.5.2 บทที่ 5.2การซื้ออิเล็กทรอนิกส์และการขายของสินค้า1.6 บทที่ 6 ทรัพยากรสารสนเทศ 2. การรู้เท่าทันสื่อและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์2.0 วีดิทัศน์แนะนำการเรียนรู้2.1 โมดูล 1 การรู้เท่าทันสื่อ2.1.1 การใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัย2.1.2 การใช้สื่อโซเชี่ยลอย่างปลอดภัย2.1.3 การรับสื่อโฆษณาอย่างปลอดภัย2.1.4 การรู้เท่าทันสื่อลวงโลก…อย่างมีวิจารณญาณ2.1.5 การรู้เท่าทันสื่อกลั่นแกล้ง…อย่างมีวิจารณญาณ 2.2 โมดูล 2 กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์2.2.1 ขั้นก่อนก่อนผลิตสื่อ2.2.1.1 โมชั่นกราฟิก Preproduction2.2.1.2 สื่อวีดิทัศน์ขั้น Preproduction2.2.2 … Read more

การอบรมครูในพื้นที่นำร่องโครงการ “ไอซีทีเพื่ออการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายชอบ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล”

การอบรมครูในพื้นที่นำร่องโครงการ “ไอซีทีเพื่ออการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายชอบ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” หัวข้อการบรรยาย วันที่ 22 -25 มิถุนายน 2563 หัวข้อการบรรยาย : วันที่ 1 :  (Clip)วันที่ 2 : (Clip) วันที่ 3 :  (Clip) วันที่ 4 :  (Clip)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก    มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสาขามีเดียอาตส์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ และโรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ทรงทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ และโรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม … Read more

โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ (ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (กศน.), รร.ตชด., และสพฐ.) ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ

ที่มาโครงการ Solar Cell ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขา การพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนชุมชนในพื้นที่ห่างไกล การลดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดารที่โครงสร้างพื้นฐานหลัก อาทิ ไฟฟ้าและโทรศัพท์ยังเข้าไปไม่ถึง เช่น พื้นที่ภูเขา หรือพื้นที่ป่า ยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศและยังนับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียม โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ(ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (กศน.), รร.ตชด และสพฐ.) ความเป็นมา ด้วยสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดตาก เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ห่างไกลและประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) ได้แจ้งความประสงค์ที่จะติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มายังสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งขณะนั้นได้ดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบสายการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ในปีนั้น สวทช. จึงได้นำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตจากต้นแบบสายการผลิตมาประยุกต์ใช้งา นให้เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าแก่ศูนย์การเรียนรู้ในท้องถิ่นทุรกันดาร จำนวน ๓๖ แห่ง ในการดำเนินงาน สวทช. ได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาอีก ๗ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกันจัดทำ “โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ ๑” ภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ เป็นระยะเวลา ๓ ปี (ตั้งแต่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ถึง … Read more