ติดตามผลการใช้งานระบบบริการการพบแพทย์ทางไกล (Telehealth) ในพื้นที่นำร่องของโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ

  สวทช. ติดตามผลการใช้งานระบบบริการการพบแพทย์ทางไกล (Telehealth) ในพื้นที่นำร่องของโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ    วันที่ 29 กันยายน 66 โดยสำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (HRH) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ โดยจัดอบรมการใช้งานระบบบริการการพบแพทย์ทางไกล (Telehealth) ให้กับสุขศาลาพระราชทานห้องพยาบาลของโรงเรียน ตชด. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่นำร่องของโครงการจำนวน 7 แห่ง โดยเปิดทดสอบใช้งานตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 – พฤษภาคม 2566 จากการติดตามผลการใช้งาน พบว่า รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และสุขศาลาพระราชทานของโรงเรียน ตชด. บ้านโป่งลึก จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องของระบบบริการการพบแพทย์ทางไกล (Telehealth) ยังมีปัญหาด้านการใช้งานระบบทางทีมวิจัยจึงดำเนินปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดย มี ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ ผอ. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) … Read more

สัมมนาออนไลน์ (Webinar) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เรื่อง “การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อติดต่อออนไลน์พื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล”

สัมมนาออนไลน์ (Webinar) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เรื่อง “การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อติดต่อออนไลน์พื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล”      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ สวทช. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้สอนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับครูที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการสื่อสารทางไกล เพื่อให้ครูได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือการติดต่อสื่อสารทางสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถเรียนรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม ได้อย่างเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยในสถานการณ์ปัจจุบันที่โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนกระทันหันเพราะเชื้อโควิด-19 เป็นเหตุ ครูมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองและเรียนรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันและรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ที่เรียกว่า “ปกติแบบใหม่” หรือ “New Normal” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสื่อดิจิทัลให้ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการใช้งานสื่อดิจิทัลผ่านช่องทางสังคมออนไลน์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ในอนาคต เตรียมความพร้อมสำหรับตนเองไปสู่ การเปลี่ยนแปลงใหม่ในวิธีปกติ ในการทำงานในอนาคตต่อไป หัวข้อการบรรยาย       10.00 กล่าวต้อนรับ โดยดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | (Clip) หัวข้อการบรรยาย : เรื่องที่ 1 : เครื่องมือพื้นฐาน และอุปกรณ์สนับสนุนเพื่อการติดต่อออนไลน์ | เอกสารประกอบ | (Clip)        … Read more

    โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ (ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (กศน.), รร.ตชด., และสพฐ.) ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ

                ด้วยสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดตาก เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ห่างไกลและประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) ได้แจ้งความประสงค์ที่จะติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มายังสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งขณะนั้นได้ดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบสายการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ในปีนั้น สวทช. จึงได้นำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตจากต้นแบบสายการผลิตมาประยุกต์ใช้งา นให้เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าแก่ศูนย์การเรียนรู้ในท้องถิ่นทุรกันดาร จำนวน ๓๖ แห่ง

หลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูตำรวจตระเวนชายแดน 4 หลักสูตร

หลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูตำรวจตระเวนชายแดน 4 หลักสูตร 1. ความเป็นพลเมืองดิจิทัล 1.1 บทที่ 1 คุณลักษณะเบื้องต้นของพลเมืองดิจิทัล1.2 บทที่ 2 พลเมืองดิจิทัลที่มีคุณลักษณะที่ดี1.3 บทที่ 3 กฎหมายและจริยธรรม1.4 บทที่ 4 กฎหมายลิขสิทธิ์1.4.1 บทที่ 4.1 กฎหมายลิขสิทธิ์ 1.4.2 บทที่ 4.2 ใช้ICTอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์1.5 บทที่ 5 การเข้าถึงดิจิทัล1.5.1 บทที่ 5.1 การเข้าถึงดิจิทัล1.5.2 บทที่ 5.2การซื้ออิเล็กทรอนิกส์และการขายของสินค้า1.6 บทที่ 6 ทรัพยากรสารสนเทศ 2. การรู้เท่าทันสื่อและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์2.0 วีดิทัศน์แนะนำการเรียนรู้2.1 โมดูล 1 การรู้เท่าทันสื่อ2.1.1 การใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัย2.1.2 การใช้สื่อโซเชี่ยลอย่างปลอดภัย2.1.3 การรับสื่อโฆษณาอย่างปลอดภัย2.1.4 การรู้เท่าทันสื่อลวงโลก…อย่างมีวิจารณญาณ2.1.5 การรู้เท่าทันสื่อกลั่นแกล้ง…อย่างมีวิจารณญาณ 2.2 โมดูล 2 กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์2.2.1 ขั้นก่อนก่อนผลิตสื่อ2.2.1.1 โมชั่นกราฟิก Preproduction2.2.1.2 สื่อวีดิทัศน์ขั้น Preproduction2.2.2 … Read more

การอบรมครูในพื้นที่นำร่องโครงการ “ไอซีทีเพื่ออการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายชอบ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล”

การอบรมครูในพื้นที่นำร่องโครงการ “ไอซีทีเพื่ออการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายชอบ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” หัวข้อการบรรยาย วันที่ 22 -25 มิถุนายน 2563 หัวข้อการบรรยาย : วันที่ 1 :  (Clip)วันที่ 2 : (Clip) วันที่ 3 :  (Clip) วันที่ 4 :  (Clip)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก    มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสาขามีเดียอาตส์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ และโรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ทรงทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ และโรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม … Read more

โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ (ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (กศน.), รร.ตชด., และสพฐ.) ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ

ที่มาโครงการ Solar Cell ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขา การพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนชุมชนในพื้นที่ห่างไกล การลดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดารที่โครงสร้างพื้นฐานหลัก อาทิ ไฟฟ้าและโทรศัพท์ยังเข้าไปไม่ถึง เช่น พื้นที่ภูเขา หรือพื้นที่ป่า ยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศและยังนับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียม โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ(ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (กศน.), รร.ตชด และสพฐ.) ความเป็นมา ด้วยสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดตาก เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ห่างไกลและประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) ได้แจ้งความประสงค์ที่จะติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มายังสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งขณะนั้นได้ดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบสายการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ในปีนั้น สวทช. จึงได้นำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตจากต้นแบบสายการผลิตมาประยุกต์ใช้งา นให้เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าแก่ศูนย์การเรียนรู้ในท้องถิ่นทุรกันดาร จำนวน ๓๖ แห่ง ในการดำเนินงาน สวทช. ได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาอีก ๗ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกันจัดทำ “โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ ๑” ภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ เป็นระยะเวลา ๓ ปี (ตั้งแต่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ถึง … Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรม EZ-LED light kits ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรม EZ-LED light kits ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์       เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) โดยดร.อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง และทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ให้ความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรม EZ-LED light kits ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 20 ท่าน ผลงานที่ถ่ายทอดอบรมฯ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสนองพระราชดำริฯ โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทีมวิจัยพยายามแก้ปัญหาชุมชนในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีไฟฟ้าและขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่างใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยจะนำผลงานของนักเรียนไปมอบให้กับชาวบ้านเพื่อใช้งานจริงในกิจกรรมครัวเรือนต่อไป

นิทรรศการเผยแพร่ผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล19 มีนาคม 2565

นิทรรศการเผยแพร่ผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล19 มีนาคม 2565      เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) ได้จัดงานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการตลาดดิจิทัล สำหรับชุมชนชายขอบ ภายใต้โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ ประจำปี 2565 เพื่อนำเสนอผลงานด้านการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพด้านการตลาดดิจิทัล และการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่อง “การผลิตไฟฟ้าส่องสว่างด้วย LED แบบพึ่งพาตนเอง” ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยได้รับเกียรติจาก คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. พันตำรวจเอก ศุภวัฒน์ ศรีชัยชนะ ผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ ประธานสาขามีเดียอาต์ส … Read more

ลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตาม ความก้าวหน้า การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพด้วยการประยุกต์ใช้ไอซีที เรื่อง: การออกแบบแบรนด์สินค้า การโฆษณา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

ลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตาม ความก้าวหน้า การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพด้วยการประยุกต์ใช้ไอซีที เรื่อง: การออกแบบแบรนด์สินค้า การโฆษณา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขามีเดียอาตส์ และมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตาม ความก้าวหน้า การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพด้วยการประยุกต์ใช้ไอซีที เรื่อง: การออกแบบแบรนด์สินค้า การโฆษณา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก) ภายใต้การดำเนินโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563 และจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน การสร้างคุณค่า การใช้ประโยชน์จากไผ่ และแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(ไผ่) บรรยายโดย นายโชคดี … Read more