TH  |  EN

โครงงานปั้มน้ำอัตโนัมัติ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต จ.น่าน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานเครื่องแยกคัดแยกมะเขือเทศราชินี โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี ผู้จำทำโครงงาน สามเณรกิตติศักดิ์ จะหลาบหลอง สามเณรสมหวัง เบ้าคำ สามเณรสายชล สุขสงวน ครูที่ปรึกษา นายพีรภัทร์ ตรงดี นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ  

โครงงานเครื่องแยกคัดแยกมะเขือเทศราชินี โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานเครื่องแยกคัดแยกมะเขือเทศราชินีโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี ผู้จำทำโครงงานสามเณรกิตติศักดิ์ จะหลาบหลองสามเณรสมหวัง เบ้าคำสามเณรสายชล สุขสงวน ครูที่ปรึกษานายพีรภัทร์ ตรงดีนางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ   https://www.youtube.com/watch?v=tZo3MdjAEIA

โครงงานระบบตรวจจับนกเพื่อป้องกันการทำลายสวนข้าวโพด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานระบบตรวจจับนกเพื่อป้องกันการทำลายสวนข้าวโพดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์ ผู้จำทำโครงงานเด็กหญิงหิรินยา อรุณเด็กหญิงณัฐณิชา โสมงคลเด็กหญิงณัฐฐาพร มาตรา ครูที่ปรึกษานายวิทวัส นาคดีว่าที่ร้อยตรีวาริน สมัญญา   https://youtu.be/uZMTYvTa7oE

โครงงานฟาร์มเลี้ยงไก่ระบบปิด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานฟาร์มเลี้ยงไก่ระบบปิดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร ผู้จำทำโครงงานนางสาวศดานันท์ โกรพิมายนางสาวกัณฐิกา เถาพันธ์ ครูที่ปรึกษานายสานิต โลบภูเขียวนายวุฒิพงษ์ จิตอาคะ   https://youtu.be/oiU3N_A28BY

โครงงานระบบจัดการแปลงเกษตรอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานระบบจัดการแปลงเกษตรอัจฉริยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จัดทำโดยเด็กชายณัฐพงค์ เพชรบ้านนาเด็กชายพงษ์พิพัฒน์ จันทร์รอดเด็กชายธีรภัทร อุดมศรี ครูที่ปรึกษานางสาวเสาวภา โสดานายกิตติภัฎ กมลานันทวงศ์ https://www.youtube.com/watch?v=oT8Uj4zA0nI

โครงงานระบบให้อาหารปลาอัตโนมัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานระบบให้อาหารปลาอัตโนมัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่ ผู้จัดทำนายกฤษณ์ดนัย พรมปัญญานางสาวอเมเลีย เบรททันเด็กหญิงเบญญาภา ไกรทอง ครูที่ปรึกษานางสาวศศิธร รัตนชมภูนางสาววราภรณ์ ทะนันไชย https://youtu.be/_IsPUas6U7M

โครงงานเครื่องวัดความชื้นของข้าวเปลือก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 อำนาจเจริญ

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานเครื่องวัดความชื้นของข้าวเปลือกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 อำนาจเจริญ ผู้จัดทำเด็กหญิงพรพรรณ แสงจันดาเด็กชายภควัตร ผาแก้วเด็กหญิงวิชุดา ปิ่นสุข ครูที่ปรึกษานายนิรุจน์ ยืนสุข https://www.youtube.com/watch?v=Hq2r3JTS0qE