TH  |  EN

โครงงานเครื่องผลิตสารปรุงดินจากเศษอาหาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จ.พะเยา

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องผลิตสารปรุงดินจากเศษอาหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จ.พะเยา   ผู้จัดทำนายฉลองราชย์ นามพุฒนายปิยะวัชร์ ธรรมขันนางสาวสุชานาถ ทะจันทร์ ครูที่ปรึกษานายณัฏฐชัย มาตานางสาวทิพย์สุดา หอมนาน https://www.youtube.com/watch?v=1TXOdf9-dDs

โครงงานตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหิน โรงเรียนต้นตันหยง 28 จ.นราธิวาส

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย) โครงงานตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหินโรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส ผู้จัดทำนางสาวแวอามีนะห์ หะยีดาโอะนางสาวซาฟีการ์ อาแวกาจินางสาวซาฮีดา เจะเลง ครูที่ปรึกษานางสาวอามีนา มะตาเห https://www.youtube.com/watch?v=xoKp3zovjQM

โครงงานสมาร์ท ฟาร์ม (Smart Farm) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธร

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย) โครงงานสมาร์ท ฟาร์ม (Smart Farm) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ผู้จัดทำ นายอนันต์ยศ คำนาค นายจารุภัทร – นายณัฐภัทร ศรีวิเศษ ครูที่ปรึกษา นายธนากร ไชยยะ นายเศรษฐพงศ์ สุขจิต